Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Kodeks etyki
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kodeks etyki Kodeks etyki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Santok

Adres: ul. Gorzowska 59 66-431 Santok

Telefon: (95) 728 75 10

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                      

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SANTOKU ORAZ KIEROWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH


Kodeks etyki jest zbiorem zasad i wartości jakimi powinni kierować się Pracownicy Urzędu Gminy w Santoku w wykonywaniu swoich codziennych zadań na rzecz społeczności lokalnej.

Celem niniejszego Kodeksu jest poszanowanie i przestrzeganie tych wartości, uczciwa i przyjazna administracja samorządowa, kształtowanie właściwej relacji pomiędzy pracownikami a społecznością, oraz poinformowanie o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać interesanci od pracowników tego Urzędu. 


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Santoku,
Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Santoku oraz Kierowników zatrudnionych w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych.
Pracowniku - należy przez to rozumieć Pracownika Urzędu Gminy w Santoku oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, posiadających status prawny pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). 

ZASADY OGÓLNE 

Art. 1

Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnieniem służby publicznej.

Art. 2

Pracownik wykonuje określone ustawami zadania publiczne, mając zawsze na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej, a w szczególności: 
1) działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębiania zaufania społeczności do administracji samorządowej, 
2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej, 
3) przedkłada dobro publiczne nad interes własny i swojego środowiska. 

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW 

Art. 3

1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności.
2. Pracownik w szczególności: 
1) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, 
2) w kontaktach z interesantami stara się być możliwie najbardziej pomocny, udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób wyczerpujący, 
3) pracuje sumiennie, rzetelnie i dokładnie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy, mając na względzie wnikliwe wykonywanie powierzonych mu zadań, 
4) działa w sposób zdecydowany i rozważny, nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania, 
5) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą, 
6) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, 
7) jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia, 
8) racjonalnie, oszczędnie, efektywnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie, 
9) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem. 
3. Pracownik podczas wykonywania obowiązków służbowych dba o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym o stosowny ubiór, odpowiadający powadze Urzędu i okolicznościom wykonywanej pracy. 
4. Pracownik przestrzega zasad dobrego zachowania wobec interesantów, współpracowników, podwładnych i przełożonych, jest uprzejmy i taktowny. 
5. Sposób wypowiedzi pracownika powinien być jasny i zrozumiały. Niedopuszczalne jest podnoszenie głosu.

RELACJE MIĘDZY PRACOWNIKAMI I KADRĄ KIEROWNICZĄ 

Art. 4

1. Pracownicy obowiązani są strzec powagi i godności Urzędu. Są uprawnieni do zwrócenia taktownej uwagi współpracownikowi naruszającemu zasady Kodeksu Etyki, a przy drastycznym naruszeniu zasad winni wystąpić do przełożonego o podjęcie stosownego działania. 
2. Obowiązkiem pracownika jest wypełnianie poleceń służbowych przełożonego sumiennie i z należytą starannością, w sposób gwarantujący poszanowanie prawa. 
3. W kontaktach z przełożonymi i współpracownikami pracownik powinien: 
1) respektować wiedzę i doświadczenie,

2) przestrzegać zasady lojalności zawodowej, 
3) w ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem, 
4) w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego Kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie. 
4. Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych. 
5. Pracownik powinien rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez uszczerbku dla interesanta.

6. Pracownik nie może przenosić odpowiedzialności z tytułu stwierdzonego uchybienia na innego pracownika, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że to on ponosi on osobistą odpowiedzialność w tym z akresie.
7. Pracownik nie powinien w obecności interesantów i innych pracowników urzędu wyrażać krytycznych opinii o przełożonych i współpracownikach. 
9. Pracownik wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego Urzędu oraz innych urzędów i organów państwa.

MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY 

Art. 5

1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, kompetencji i wiedzy.
2. Pracownik w szczególności:
1) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy,
2) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
3) poszerza wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie przez samokształcenie i udział w specjalistycznych szkoleniach,
4) jest otwarty na współpracę, korzysta z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej z pomocy ekspertów.

PRZEJRZYSTOŚĆ POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI 

Art. 6

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było przejrzyste i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
2. Pracownik w szczególności:
1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,
2) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,
3) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
4) nie przyjmuje od uczestników prowadzonych spraw żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,
5) udostępnia interesantom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,
6) nie ujawnia informacji poufnych, ani nie wykorzystuje ich dla osiągnięcia własnych korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia,
7) pełniąc obowiązki służbowe, kieruje się interesem wspólnoty samorządowej, nie działa w interesie prywatnym osób lub grup.

NEUTRALNOŚĆ POLITYCZNA 

Art. 7

1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
2. Pracownik w szczególności:
1) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
2) nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogłyby prowadzić do działań stronniczych,
3) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych, zachowuje się w sposób apolityczny,
4) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,

5) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,
6) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutacje i możliwości awansu w urzędzie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 8

1. Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.

2. Urząd Gminy w Santoku poinformuje mieszkańców wspólnoty o standardach postępowania Pracowników objętych postanowieniami niniejszego Kodeksu.
3. Interesanci mogą wyrażać opinię o pracy urzędników za pośrednictwem ankiet wyłożonych w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy w Santoku.data wytworzenia2015-01-20
data udostępnienia2015-01-20
sporządzone przezinż. Krzysztof Kinal
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin29798
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@