Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Kodeks etyki
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kodeks etyki Kodeks etyki

Administrator Danych Osobowych:
Gmina Santok
reprezentowana przez Wójta

Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok,

tel. 95 728 75 10
e-mail: urzad@santok.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Monika Matela
e-mail: inspektor@cbi24.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

(przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Santok

Adres: ul. Gorzowska 59 66-431 Santok

Telefon: 95 728 75 10

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Santok

Adres:ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok,

Telefon kontaktowy: 95 728 75 10.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(monitoring wizyjny)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest:

Gmina Santok

ul. Gorzowska 59,

66-431 Santok,

adres e-mail: urząd@santok.pl,

numer telefonu: 957287510).

  1. W Gminie Santok powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
    w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SANTOKU ORAZ KIEROWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH


Kodeks etyki jest zbiorem zasad i wartości jakimi powinni kierować się Pracownicy Urzędu Gminy w Santoku w wykonywaniu swoich codziennych zadań na rzecz społeczności lokalnej.

Celem niniejszego Kodeksu jest poszanowanie i przestrzeganie tych wartości, uczciwa i przyjazna administracja samorządowa, kształtowanie właściwej relacji pomiędzy pracownikami a społecznością, oraz poinformowanie o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać interesanci od pracowników tego Urzędu. 


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Santoku,
Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Santoku oraz Kierowników zatrudnionych w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych.
Pracowniku - należy przez to rozumieć Pracownika Urzędu Gminy w Santoku oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, posiadających status prawny pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). 

ZASADY OGÓLNE 

Art. 1

Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnieniem służby publicznej.

Art. 2

Pracownik wykonuje określone ustawami zadania publiczne, mając zawsze na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej, a w szczególności: 
1) działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębiania zaufania społeczności do administracji samorządowej, 
2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej, 
3) przedkłada dobro publiczne nad interes własny i swojego środowiska. 

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW 

Art. 3

1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności.
2. Pracownik w szczególności: 
1) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, 
2) w kontaktach z interesantami stara się być możliwie najbardziej pomocny, udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób wyczerpujący, 
3) pracuje sumiennie, rzetelnie i dokładnie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy, mając na względzie wnikliwe wykonywanie powierzonych mu zadań, 
4) działa w sposób zdecydowany i rozważny, nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania, 
5) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą, 
6) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, 
7) jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia, 
8) racjonalnie, oszczędnie, efektywnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie, 
9) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem. 
3. Pracownik podczas wykonywania obowiązków służbowych dba o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym o stosowny ubiór, odpowiadający powadze Urzędu i okolicznościom wykonywanej pracy. 
4. Pracownik przestrzega zasad dobrego zachowania wobec interesantów, współpracowników, podwładnych i przełożonych, jest uprzejmy i taktowny. 
5. Sposób wypowiedzi pracownika powinien być jasny i zrozumiały. Niedopuszczalne jest podnoszenie głosu.

RELACJE MIĘDZY PRACOWNIKAMI I KADRĄ KIEROWNICZĄ 

Art. 4

1. Pracownicy obowiązani są strzec powagi i godności Urzędu. Są uprawnieni do zwrócenia taktownej uwagi współpracownikowi naruszającemu zasady Kodeksu Etyki, a przy drastycznym naruszeniu zasad winni wystąpić do przełożonego o podjęcie stosownego działania. 
2. Obowiązkiem pracownika jest wypełnianie poleceń służbowych przełożonego sumiennie i z należytą starannością, w sposób gwarantujący poszanowanie prawa. 
3. W kontaktach z przełożonymi i współpracownikami pracownik powinien: 
1) respektować wiedzę i doświadczenie,

2) przestrzegać zasady lojalności zawodowej, 
3) w ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem, 
4) w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego Kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie. 
4. Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych. 
5. Pracownik powinien rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez uszczerbku dla interesanta.

6. Pracownik nie może przenosić odpowiedzialności z tytułu stwierdzonego uchybienia na innego pracownika, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że to on ponosi on osobistą odpowiedzialność w tym z akresie.
7. Pracownik nie powinien w obecności interesantów i innych pracowników urzędu wyrażać krytycznych opinii o przełożonych i współpracownikach. 
9. Pracownik wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego Urzędu oraz innych urzędów i organów państwa.

MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY 

Art. 5

1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, kompetencji i wiedzy.
2. Pracownik w szczególności:
1) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy,
2) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
3) poszerza wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie przez samokształcenie i udział w specjalistycznych szkoleniach,
4) jest otwarty na współpracę, korzysta z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej z pomocy ekspertów.

PRZEJRZYSTOŚĆ POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI 

Art. 6

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było przejrzyste i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
2. Pracownik w szczególności:
1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,
2) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,
3) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
4) nie przyjmuje od uczestników prowadzonych spraw żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,
5) udostępnia interesantom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,
6) nie ujawnia informacji poufnych, ani nie wykorzystuje ich dla osiągnięcia własnych korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia,
7) pełniąc obowiązki służbowe, kieruje się interesem wspólnoty samorządowej, nie działa w interesie prywatnym osób lub grup.

NEUTRALNOŚĆ POLITYCZNA 

Art. 7

1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
2. Pracownik w szczególności:
1) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
2) nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogłyby prowadzić do działań stronniczych,
3) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych, zachowuje się w sposób apolityczny,
4) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,

5) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,
6) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutacje i możliwości awansu w urzędzie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 8

1. Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.

2. Urząd Gminy w Santoku poinformuje mieszkańców wspólnoty o standardach postępowania Pracowników objętych postanowieniami niniejszego Kodeksu.
3. Interesanci mogą wyrażać opinię o pracy urzędników za pośrednictwem ankiet wyłożonych w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy w Santoku.data wytworzenia2015-01-20
data udostępnienia2015-01-20
sporządzone przezinż. Krzysztof Kinal
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin44815
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@