Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr wniosków Rejestr wniosków
Nr                                                 Przedmiot wniosku                                                    Wniosek wraz
z odpowiedzią
 2018
 1.  rejestr wyborców

wniosek i odpowiedź

 2.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wskazania:

 1. podmiotów, które świadczyły usługi na rzecz Gminy Santok w okresie kadencji w latach 2014r. - 2018r.,
 2. usług (spośród usług, o których mowa w pkt 1), które były związane z realizacją inwestycji z podaniem przedmiotowej  inwestycji,
 3. sposobu wyłonienia podmiotu w celu świadczenia usługi, o której mowa w pkt 1,
 4. kwoty za jaką dany podmiot realizował usługę, o której mowa w pkt 1,
 5. informacji o dotrzymaniu harmonogramów dla inwestycji prowadzonych w okresie kadencji
  w latach 2014r. - 2018r. oraz przyczyn ewentualnego niedotrzymania tych harmonogramów.

 pobierz wniosek

pobierz odpowiedź

 3  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wskazania:
 1. Inwestycji realizowanych przez Gminę Santok z rozbiciem na lata 2015-2018,
 2. Kwot, za jakie były realizowane inwestycje,
 3. Wyszczególnienia ile pozyskano środków zewnętrznych na inwestycję i jaki był wkład własny dla poszczególnych zamówień o których mowa w pkt 2,
 4. Wykonawców poszczególnych inwestycji, podwykonawców (jeżeli występowali) z uwzględnieniem kwoty, za jaką wykonywali usługę oraz wskazanie dostawców towarów i usług.
 wniosek i odpowiedź
2019
1

 Wniosek o udestępnienie informacji publicznej - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939

 1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
 2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
 3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
 4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
 5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r
 wniosek i odpowiedź
 2  

 Wniosek o udestępnienie informacji publicznej - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt EKOSTRAŻ, KRS 0000352569

1. Postępowania administracyjne w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi na podst. art. 7 ustawy o ochronie zwierząt w latach 2016 - 2018 wraz z zanonimizowanymi decyzjami administarcyjnymi z uzasadnieniem

 wniosek

odpowiedź

 3

 Wniosek o udestępnienie informacji publicznej - Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., KRS 0000282658

Ankieta dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2018

 wniosek
 4

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Sieć Obywatelska Watchdog Polska

1. Czy w Urzędzie Gminy bądź jednostce organizacyjnej Gminy prowadzone są media?

2.Rodzaj prowadzonych mediów.

3. Czy Gmina prowadzi dzinnik lub czasopismo?

4. Przesłanie 5 ostatnich numerów czasopisma

5. Informacji o wydatkach Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016,2017 i 2018.

 wniosek

odpowiedź

 5  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - udostepnienie operatu szacunkowego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży  wniosek i odpowiedź
 6

 Wniosek o dostęp do informacji publicznej:

1.Czy Państwa jednostka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych , a jeżeli tak to proszę o podanie:

a)    daty  zakończenia obowiązywania umowy;

b)     wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi miesięcznie

c)  przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej  

d)imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych

 

2.Czy Państwa jednostka korzysta lub korzystała w latach 2018-2019 z usług firm zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji (np. dostosowania do RODO, audytów teleinformatycznych, wdrożenia systemów ISO 27001, szkoleń pracowniczych tp.), a jeżeli tak to proszę o podanie:

a)dat obowiązywania umowy

b)wysokości wynagrodzenia

c)przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej

 

3. Proszę o podanie kodu TERYT Państwa gminy.

- wniosek

- odpowiedź

- umowa

7.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wskazania:

1)wysokośc wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę; z uwzględnieniem: stanowisko, ze wskazaniem czy zatrudnienie nastąpiło na podstawie konkursu (kiedy konkurs był zorganizowany, kiedy rozstrzygnięty), kwota wynagrodzenia brutto, kwota dodatków brutto, zawartych w kwocie wynagrodzenia brutto;

2)wysokośc wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czas trwania umowy

3)wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czas trwania umowy;

4)wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku dla osób świadczących usługi na rzecz zobowiązanego do udostępnienia informacji na podstawie umów innych niż wskazane w pkt. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem: zakres wykonanych usług, kwota wynagrodzenia brutto, czas trwania umowy.

 wniosek
 8

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej :

Udostępnienie kopii(scanu) faktury lub faktur za zakup koszy oraz produktów do nich dla sołtysów, które były im wręczane na spotkaniu w dniu 14.01.2019r.

Na pozostałą część wniosku o udostępnienie informacji publicznej odpowiedzi według kompetencji udzieli Szkoła Podstawowa w Janczewie.

 wniosek
 9

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Udostępnienie sprawozdań OS-3, OS-5, M-06, RRW-2

 wniosek

odpowiedź

 10

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Dot. informacji kontaktowej do Gminnej Spółki Wodnej

 wniosek

odpowiedź

 11

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Dot. podania wysokości środków w budżecie przeznaczonych na:

- opracowanie programu  ochrony środowiska

- opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu wraz  inwentaryzacją

- opracowanie aktualizacji ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami

- opracowanie innych planów strategicznych w 2019 r.

 wniosek

odpowiedź

 12

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Jaka firma obsługiwała Gminę Santok w zakresie usuwania azbestu w 2018 r. i w jakich stawkach?

 wniosek i odpowiedź
 13

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Ankieta dot. usuwania azbestu w 2018 r.

 wniosek

odpowiedź

 14  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Udostępnienie sprawozdań OS-3, OS-5, M-06, RRW-2 za rok 2018

 wniosek

odpowiedź

 15

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dot. nabycia przez Gminę nieruchomości pod infrastrukturę drogową

 wniosek i odpowiedź
 16  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dot. nakładów poniesionych w zakresie zakupu nowych nazadzeń drzew oraz związanych z kosztami ich pielęgnacji - podlewania w roku 2018

wniosek

odpowiedź

 17

Udostępnienie  informacji publicznej obejmującej:
• Liczbę posiadanych komputerów i serwerów
• Czy mają Państwo budżet przeznaczony na bezpieczeństwo elektroniczne na ten rok? Jaka to
kwota i jaki stanowi to udział procentowy w planowanych wydatkach?
• Czy mieli Państwo incydenty związane z bezpieczeństwem (włamanie do poczty elektronicznej,
blokada komputerów, ransomware, phishing)?
• Czy posiadają Państwo własny serwer / bramę poczty elektronicznej?
• W jaki sposób zabezpieczają Państwo pocztę elektroniczną (oprogramowanie antywirusowe,
firewall, usługa zewnętrzna itp.)
• Czy posiadają Państwo dedykowane zasoby własne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i
jego bezpieczeństwa czy też korzystają Państwo z usług firmy zewnętrznej?
• Czy korzystają Państwo z usług chmurowych lub zamierzają skorzystać?

 pobierz
 18

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący udzielenia informacji:

Czy pomiędzy Gminą Santok, a jakimkolwiek inwestorem zawarte są umowy, porozumienia, w tym także umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, które są aktualnie obowiązujące, na podstawie których Gmina zwolniła inwestora z jakichkolwiek opłat, np. z opłaty adiacenckiej za wybudowanie odcinków sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 pobierz
 19 Czy podmiot prowadzi BIP i pod jakim adresem internetowym?
Z usług jakiego dostawcy BIP podmiot korzysta. Czy jest to www.nbip.pl lub www.bip.edu.pl czy inny (podać jaki)?
Jakie są umowne okresy świadczenia tej usługi. Jaka jest wartość umów brutto w poszczególnych okresach?
Proszę podać liczbę informacji publicznych opublikowanych w BIP w roku 2018
Proszę podać liczbę wniosków o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu,  liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz wnioskowaną informacją, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji, liczbę wniosków na które nie udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku wnioskami o informację publiczną. Jeśli sąd określił, że podmiot pozostawał w bezczynności podać ile razy to określił i w poszczególnych latach (rok wyroku i rok przedmiotowego wniosku). Dane odrębnie za rok 2017, 2018 oraz 2019.  
Informację czy instytucja planuje zmianę obecnego dostawcy BIP?
Jakie elementy przy zmianie dostawcy BIP są dla instytucji najważniejsze?
Czy w ostatnich trzech latach pracownicy podmiotu uzupełniali wiedzę podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków o informację publiczną?   
Jeśli tak to kto był dostawcą szkoleń (www.instytutOS.pl, www.nbip.pl czy inny (jaki?)),
Proszę podać ilu pracowników przeszkolono i jaki był koszt brutto szkolenia za pracownika oraz łącznie, a także czy były to szkolenia zamknięte czy otwarte, stacjonarne(w siedzibie czy wyjazdowe), zdalne (stacjonarne czy telekonferencja)
 pobierz
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


data wytworzenia2018-03-27
data udostępnienia2018-03-27
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin764
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@