Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2007, bieżące, menu 1212 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2007

ROK 2007

ROK 2007


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2006 rok
pobierz

  1. Uchwała Nr V/28/2007
   w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
   pobierz
  2. Uchwała Nr V/29/2007
   w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
   pobierz
  3. Uchwała Nr V/30/07
   w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
   pobierz
  4. Uchwała Nr V/31/07
   w sprawie: uchylenia w części uchwały Rady Gminy
   pobierz
  5. Uchwała Nr V/32/07
   w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
   pobierz
  6. Uchwała Nr V/33/07
   w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Santok
   pobierz
  7. Uchwała Nr V/35/07
   w sprawie: powołania komisji doraźnej do przygotowania zmian w Statucie Gminy Santok.
   pobierz
  8. Uchwała Nr VI/36/07
   w sprawie:: wartości jednego punktu dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy
   pobierz
  9. Uchwała Nr VI/37/07
   w sprawie: zmian w Statucie Gminy Santok.
   pobierz
  10. Uchwała Nr VI/38/07
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej
   pobierz
  11. Uchwała Nr VI/39/07
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
   pobierz
  12. Uchwała Nr VI/40/07
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007.
   pobierz
  13. Uchwała NR VI/41/2007
   w sprawie: przystąpienia Gminy Santok do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp.
   pobierz
  14. Uchwała Nr VI/42/2007
   w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
   pobierz
  15. Uchwała Nr VI/43/2007
   w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
   pobierz
  16. Uchwała Nr VI/44/2007
   w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
   pobierz
  17. Uchwała Nr VII/45/2007
   w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
   pobierz
  18. Uchwała Nr VII/46/2007
   w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi.
   pobierz
  19. Uchwała Nr VII/47/2007
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007.
   pobierz
  20. Uchwała Nr VII/48/2007
   zmieniająca uchwałę w sprawie wartości jednego punktu dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
   pobierz
  21. Uchwała Nr VIII/49/2007
   w sprawie: przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Santok".
   pobierz
  22. Uchwała Nr VIII/50/2007
   w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
   Załącznik nr 1
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr VIII/50/2007 z dnia 2 maja 2007r.
   INWESTYCJE
   pobierz
   Załącznik nr 2
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr VIII/50/2007 z dnia 2 maja 2007r.
   LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009
   pobierz
   Załącznik nr 3
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr VIII/50/2007 z dnia 2 maja 2007r.
   REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
   pobierz
  23. Uchwała Nr IX/51/2007
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  24. Uchwała Nr IX/52/2007
   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
   pobierz
  25. Uchwała Nr X/53/2007
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego.
   pobierz
  26. Uchwała Nr XI/54/2007
   w sprawie: zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007.
   pobierz
  27. Uchwała Nr X/55/2007 w sprawie: zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
   pobierz
   Załącznik nr 1
   w sprawie: zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
   pobierz
   Załącznik nr 2
   w sprawie: zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
   pobierz
  28. Uchwała Nr XII/56/07
   w sprawie: zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Santok.
   pobierz
  29. Uchwała Nr XII/57/07
   w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
   pobierz
  30. Uchwała Nr XIII/58/07
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  31. Uchwała Nr XIII/59/2007
   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Janczewo 2007
   pobierz
  32. Uchwała Nr XIII/60/07
   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty.
   pobierz
  33. Uchwała Nr XIV/61/2007
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007.
   pobierz
   Załącznik nr 1
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr XIV/61/2007 z dnia 13.09.2007r.
   pobierz
   Załącznik nr 2
   Do uchwały Rady Gminy Santok Nr XIV/61/2007 z dnia 13.09.2007r
   pobierz
   Załącznik Nr 3
   Do Uchwały Rady Gminy Santok Nr XIV/61/2007 z dnia 13.09.2007r <
   pobierz
  34. Uchwała Nr XIV/62/2007
   w sprawie: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
   pobierz
  35. Uchwała Nr XIV/63/2007
   w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
   pobierz
  36. Uchwała Nr XIV/64/2007
   w sprawie: regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
   pobierz
  37. Uchwała Nr XIV/65/2007
   w sprawie: skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Lubuskiego
   pobierz
  38. Uchwała Nr XV/66/2007
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanej.
   pobierz
  39. Uchwała Nr XV/67/2007
   w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
   pobierz
  40. Uchwała Nr XV/68/2007
   w sprawie: Gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2012 Gminy Santok.
   pobierz
  41. Uchwała Nr XV/69/2007
   w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok
   pobierz
   Załącznik do uchwały Nr XV/69/2007
   w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok
   pobierz
  42. Uchwała Nr XV/70/2007
   uchylająca uchwałę Nr XXII/183/2001 z dnia 30-03-2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
   pobierz
  43. Uchwała Nr XV/71/2007
   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Nowe Polichno
   pobierz
  44. Uchwała Nr XV/72/2007
   w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji WFOŚ i GW w Zielonej Górze.
   pobierz
  45. Uchwała Nr XV/73/2007
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  46. Uchwała Nr XVI/74/2007
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2007r.
   pobierz
   Załącznik nr 1
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
   Załącznik nr 2
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
   Załącznik nr 3
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  47. Uchwała Nr XVI/75/2007
   w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
   pobierz
  48. Uchwała Nr XVI/76/2007
   w sprawie:ustalenia stawek podatku od nieruchomości
   pobierz
  49. Uchwała Nr XVI/77/2007
   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   pobierz
  50. Uchwała Nr XVI/78/07
   w sprawie: nadania nazwy ulicy
   pobierz
   Załącznik nr 1do uchwały nr XVI/78/07
   w sprawie: nadania nazwy ulicy
   pobierz
  51. Uchwała Nr XVII/79/2007
   w sprawie: zmian budżetu gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  52. Uchwała Nr XVII/80/2007
   w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych
   pobierz
  53. Uchwała Nr XVII/81/2007
   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   pobierz
  54. Uchwała Nr XVII/82/2007
   w sprawie: Budżet Gminy Santok na rok 2008
   pobierz
  55. Uchwała Nr XVIII/83/2007
   w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2007
   pobierz
  56. Uchwała Nr XVIII/84/2007
   w sprawie: ustalenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
   pobierz
  57. Uchwała Nr XVIII/85/2007
   w sprawie: ustalenia zasad przyznawania sołtysom gminy Santok diet
   pobierz
  58. Uchwała Nr XVIII/86/2007
   w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
   pobierz
  59. Uchwała Nr XVIII/87/2007
   w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
   pobierz
  60. Uchwała Nr XVIII/88/2007 w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
   pobierz
  61. Uchwała Nr XVIII/89/2007
   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  62. Uchwała Nr XVIII/90/2007
   w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
   pobierz
  63. Uchwała Nr XVIII/91I/2007
   w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
   pobierz

Metryka

sporządzono
2007-08-01 przez
udostępniono
2007-08-01 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 08:58 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1124
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.