Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2008, bieżące, menu 1223 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2008

ROK 2008


ROK 2008


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2007 rok
pobierz
  1. Uchwała Nr XIX/92/08
   w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych prze Gminę Santok.
   pobierz
  2. Uchwała Nr XIX/93/08
   w sprawie: ustalenia zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
   pobierz
  3. Uchwała Nr XIX/94/08
   w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf cen oraz stawek opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonych przez Gminną Spółkę Wodno-Ściekową w Santoku z siedzibą w Likach Wielkich
   pobierz
  4. Uchwała Nr XX/95/2008
   w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok obejmującego teren w obrębach: 01 Wawrów, 02 Janczewo, 05 Cze-chów, 09 Stare Polichno
   pobierz
  5. Uchwała Nr XX/96/08
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej
   pobierz
  6. Uchwała Nr XX/97/08
   w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.
   pobierz
  7. Uchwała Nr XX/98/08
   w sprawie:: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  8. Uchwała Nr XX/99/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  9. Uchwała Nr XX/100/2008
   w sprawie:zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowościach: Czechów, Janczewo, Górki
   pobierz
  10. Uchwała Nr XX/101/2008
   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
   pobierz
  11. Uchwała Nr XX/102/08
   w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo
   pobierz
  12. Uchwała NrXX/103/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  13. Uchwała Nr XX/104/08
   w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego
   pobierz
  14. Uchwała Nr XX/105/2008
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu i potwierdzenie umowy notarialnej wyodrębniającej lokal
   pobierz
   Uchwała Nr XXI/106/08
   w sprawie: Powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
   pobierz
  15. Uchwała Nr XXI/107/08
   w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety dla członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
   pobierz
  16. Uchwała Nr XXI/108/08
   w sprawie: zmiany uchwały
   pobierz
  17. Uchwała Nr XXI/109/08
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
   pobierz
  18. Uchwała Nr Nr XXI/110/08
   w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
   pobierz
  19. Uchwała Nr XXI/111/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu
   pobierz
  20. Uchwała Nr XXI/112/08
   w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
   pobierz
  21. Uchwała Nr XXI/113/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  22. Uchwała Nr XXI/114/08
   w sprawie: zwolnienia z opłaty za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.
   pobierz
  23. Uchwała Nr XXII/115/08
   w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi
   pobierz
  24. Uchwała Nr XXII/116/088
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
   pobierz
  25. Uchwała Nr XXII/117/08
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na zakup cysterny na przyczepce wolnobieżnej jednoosiowej do transportu wody pitnej
   pobierz
  26. Uchwała Nr XXII/118/08
   w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
   pobierz
  27. Uchwała Nr XXII/119/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r
   pobierz
  28. Uchwała Nr XXII/120/08
   w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zasady, zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz określenia stawek czynszu
   pobierz
  29. Uchwała Nr Nr XXII/121/08
   w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
   pobierz
  30. Uchwała Nr XXII/122/08
   w sprawie: skargi Pani Teresy Juryniec
   pobierz
  31. Uchwała Nr XXIII/123/08
   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
   pobierz
  32. Uchwała Nr XXIII/124/08
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
   pobierz
  33. Uchwała Nr XXIII/125/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu w miejscowości Wawrów
   pobierz
  34. Uchwała Nr XXIII/127/08
   w sprawie: przyznania "Medali Gminy Santok".
   pobierz
  35. Uchwała Nr XXIII/128/08
   w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok
   pobierz
  36. Uchwała Nr XXIII/129/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r
   pobierz
  37. Uchwała Nr XXIV/130/08
   w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp.
   pobierz
  38. Uchwała Nr XXV/131/08
   w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienie ustalenia wartości jednego punktu zaproponowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Santok dla ustalenia tabel wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach
   pobierz
  39. Uchwała Nr XXV/132/08
   w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Stare Polichno".
   pobierz
  40. Uchwała Nr XXV/133/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokalu w miejscowości Wawrów.
   pobierz
  41. Uchwała Nr XXV/134/08
   w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Wawrów.
   pobierz
  42. Uchwała Nr XXV/135/08
   w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
   pobierz
  43. Uchwała Nr XXVI/136/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r
   pobierz
  44. Uchwała Nr XXVI/137/08
   w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
   pobierz
  45. Uchwała Nr XXVII/138/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
   Załącznik
   Załącznik
   Załącznik
   Załącznik
  46. Nr XXVII/139/08
   w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Santok na lata 2008 - 2015
   pobierz
   Załącznik do Uchwały Rady Gminy Santok Nr XXVII/139/08 z dnia 25.09.2008r
   Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Santok na lata 2008-2015
   pobierz
  47. Uchwała Nr XXVII/140/08
   w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie.
   pobierz
   Zał. Nr 1 do uchw. Nr XXVII/140/08 z dnia 25.09.2008r
   WNIOSEK do Rady Gminy Santok
   pobierz
  48. Uchwała Nr XXVII/141/08
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Janczewo
   pobierz
  49. Uchwała Nr XXII/142/08
   w sprawie:: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wawrów
   pobierz
  50. Uchwała Nr XXVII/143/08
   w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
   pobierz
  51. Uchwała Nr XXVIII/144/08
   w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  52. Uchwała Nr XXVIII/145/08
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Wawrów.
   pobierz
  53. Uchwała Nr XXVIII/146/08
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Wawrów.
   pobierz
  54. Uchwała Nr XXVIII/147/08
   w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Wawrów.
   pobierz
  55. Uchwała Nr XXVIII/148/08
   w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości w obrębie Wawrów.
   pobierz
  56. Uchwała Nr XXVIII/149/08
   zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Santok
   pobierz
  57. Uchwała Nr XXVIII/150/08
   w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
   pobierz
  58. Uchwała Nr XXVIII/151/2008
   w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lipki Wielkie.
   pobierz
  59. Uchwała Nr XXVIII/152/08
   w sprawie: przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania - Fundacja "Kraina Podgrzybka".
   pobierz
  60. Uchwała Nr XXVIII/153/08
   w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
   pobierz
  61. Uchwała Nr XXVIII/154/08
   w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego.
   pobierz
  62. Uchwała Nr XXVIII/155/08
   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   pobierz
  63. Uchwała Nr XXVIII/156/08
   w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości Gminy Santok.
   pobierz
  64. Uchwała Nr XXVIII/157/08
   w sprawie: sprzedaży sieci gazowej
   pobierz
  65. Uchwała Nr XXVIII/158/08
   w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
   pobierz
  66. Uchwała Nr XXIX/159/08
   w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
   pobierz
  67. Uchwała Nr XXIX/160/08
   w sprawie: zabezpieczenia środków dla Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w 2009 roku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
   pobierz
  68. Uchwała Nr XXIX/161/08
   w sprawie:zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  69. Uchwała Nr XXX/162/08
   w sprawie:zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  70. Uchwała Nr XXX/163/08
   w sprawie:ustalenia regulaminu i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok.
   pobierz
  71. Uchwała Nr XXX/164/08
   w sprawie:budżetu na rok 2009
   pobierz
  72. Uchwała Nr XXXI/165/08
   w sprawie:zmian w budżecie gminy Santok na rok 2008r.
   pobierz
  73. Uchwała Nr XXXI/166/08
   w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
   pobierz
  74. Uchwała Nr XXXI/167/08
   w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
   pobierz
  75. Uchwała Nr XXXI/168/08
   w sprawie:przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
   pobierz
  76. Uchwała Nr XXXI/169/08
   w sprawie:przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych prze Gminę Santok.
   pobierz
  77. Uchwała nr XXXI/170/08
   w sprawie:określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli samorządowych placówek oświatowych Gminy Santok oraz warunki i sposób ich przyznania
   pobierz
  78. Uchwała Nr XXXI/171/08
   w sprawie:ustalenia zasad przyznawania sołtysom gminy Santok diet
   pobierz
  79. Uchwała Nr XXXI/172/08
   w sprawie:odwołania Sekretarza Gminy Santok
   pobierz

Metryka

sporządzono
2008-01-21 przez
udostępniono
2008-01-21 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:00 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1068
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.