Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2009
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2009, bieżące, menu 1226 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2009

ROK 2009

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2008 rok
pobierz

ROK 2009

 1. Uchwała Nr XXXII/173/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 2. Uchwała Nr XXXII/174/09
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
  pobierz
 3. Uchwała Nr XXXII/175/09
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 4. Uchwała Nr XXXII/176/09
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Stare Polichno
  pobierz
 5. Uchwała Nr XXXII/177/09
  w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Janczewo"
  pobierz
  Załącznik do uchwały nr XXXII/177/09
  w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Janczewo"
  pobierz
 6. Uchwała Nr XXXII/178/09
  w sprawie: przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Lipki Wielkie"
  pobierz
  Załącznik do uchwały nr XXXII/178/09
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 7. Uchwała Nr XXXII/179/09
  w sprawie:
  pobierz
 8. Uchwała Nr XXXII/180/09
  w sprawie: nadania Statutu Urzędowi Gminy w Santoku
  pobierz
 9. Uchwała Nr XXXIII/181/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r
  pobierz
 10. Uchwała Nr Uchwała Nr XXXIV/182/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 11. Uchwała Nr Nr XXXIV/183/09
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Lipki Wielkie.
  pobierz
 12. Uchwała Nr Nr XXXIV/184/09
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Gralewo
  pobierz
 13. Uchwała Nr Nr XXXIV/185/09
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Santok
  pobierz
 14. Uchwała Nr Nr XXXIV/186/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Wawrów
  pobierz
 15. Uchwała Nr Nr XXXIV/187/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Gralewo.
  pobierz
 16. Uchwała Nr Nr XXXIV/188/09
  w sprawie: wykupu lokali mieszkalnych w miejscowości Wawrów.
  pobierz
 17. Uchwała Nr Nr XXXIV/189/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określającego warunki przystąpienia gminy Santok do projektu „Nawigacja w czasie i przestrzeni”.
  pobierz
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/189/09
  w sprawie: sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego warunki przystąpienia gminy Santok do projektu „Nawigacja w czasie i przestrzeni - numeryczny system informacji turystyczno-krajoznawczej w historycznym obszarze Ziemi Lubuskiej”, realizowanego przez stowarzyszenie - Verein Naturschutzpark Märkisch Schweiz eV. Drei Eichen Köningstrasse 62; 15377 Buckow / Märkische Schweiz.
  pobierz
 18. Uchwała Nr XXXIV/190/09
  w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów
  pobierz
 19. Uchwała Nr XXXIV/191/09
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów
  pobierz
 20. Uchwała Nr XXXIV/192/09
  o zmianie uchwały Rady Gminy Santok Nr XL/256/ 2006 z dnia 23 mar-ca 2006 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Czechów, Janczewo, Górki.
  pobierz
 21. Uchwała Nr XXXIV/193/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w obrębie Janczewo
  pobierz
 22. Uchwała Nr XXXIV/194/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 23. Uchwała Nr XXXIV/195/09
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wawrów
  pobierz
  Załącznik do uchwały Nr XXXIV/195/09
  Plan Odnowy Miejscowości Wawrów
  pobierz
 24. Uchwała Nr XXXV/196/09
  w sprawie: zmian budżetu Gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 25. Uchwała Nr XXXV/197/09
  w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
  pobierz
 26. Uchwała Nr XXXV/198/09
  w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
  pobierz
 27. Uchwała Nr XXXV/199/09
  w sprawie: określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 28. Uchwała Nr XXXV/200/09
  w sprawie: współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok”.
  pobierz
 29. Uchwała Nr XXXV/201/09
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wawrów.
  pobierz
 30. Uchwała Nr XXXVI/202/09
  w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi.
  pobierz
 31. Uchwała Nr XXXVI/203/09
  w sprawie: uznania stanowiska kłoci wiechowatej pod nazwą „Kłociowisko”, zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo w oddziale 569 d, jako użytek ekologiczny
  pobierz
 32. Uchwała Nr XXXVII/204/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 33. Uchwała Nr XXXVII/205/09
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 34. Uchwała Nr XXXVII/206/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.
  pobierz
 35. Uchwała Nr XXXVII/207/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gralewo
  pobierz
 36. Uchwała Nr XXXVII/208/09
  w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu pomieszczeń gospodarczych i garaży
  pobierz
 37. Uchwała Nr XXXVII/209/09
  w sprawie: nieodpłatnego przekazania drogi w miejscowości Wawrów
  pobierz
 38. Uchwała Nr XXXVII/210/09
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 39. Uchwała Nr XXXVII/211/09
  w sprawie: wydania opinii w sprawie proponowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska specjalnych obszarów ochrony siedlisk o nazwie PLH08_03 "Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej" oraz PLH08_48 "Ostoja Barlinecka" na terenie gminy Santok i wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
  pobierz
 40. Uchwała Nr XXXVII/212/09
  w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (zgodnie z załącznikiem nr 1)
  pobierz
 41. Uchwała Nr XXXVII/213/09
  w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 42. Uchwała Nr XXXVII/214/09
  w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 43. Uchwała Nr XXXVII/215/09
  w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Janczewo.
  pobierz
 44. Uchwała Nr XXXVII/216/09
  w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stare Polichno.
  pobierz
 45. Uchwała Nr XXXVII/217/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 46. Uchwała Nr XXXVII/218/09
  w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  pobierz
 47. Uchwała Nr XXXVIII/219/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r
  pobierz
 48. Uchwała Nr XXXVIII/220/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 49. Uchwała Nr XXXVIII/221/09
  w sprawie: wycofanie się Gminy Santok z Lokalnej Grupy Działania - Fundacja "Kraina Podgrzybka".
  pobierz
 50. Uchwała Nr XXXVIII/222/09
  w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. "Kraina Szlaków Turystycznych".
  pobierz
 51. Uchwała Nr XXXIX/223/09
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 52. Uchwała Nr XXXIX/224/09
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 53. Uchwała Nr XL/225/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r
  pobierz
 54. Uchwała Nr XL/226/09
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 55. Uchwała Nr XL/227/09
  w sprawie: zmian w Statucie Gminy Santok
  pobierz
 56. Uchwała Nr XLI/228/09
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 57. Uchwała Nr XLII/229/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 58. Uchwała Nr XLII/230/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, położonej w miejscowości Santok na rzecz użytkownika wieczystego
  pobierz
 59. Uchwała Nr XLII/231/09
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 60. Uchwała XLII/232/09
  w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Lipki Wielkie dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 61. Uchwała Nr XLII/233/09
  w sprawie: zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 62. Uchwała Nr XLII/234/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 63. Uchwała Nr XLII/235/09
  w sprawie: zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie
  pobierz
  WNIOSEK do Rady Gminy Santok
  o dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
  pobierz
 64. Uchwała Nr XLII/236/09
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Santok, Gralewo, Wawrów
  pobierz
 65. Uchwała Nr XLIII/237/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 66. Uchwała Nr XLIII/238/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 67. Uchwała Nr XLIV/239/09
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Santok
  pobierz
  Załącznik nr 1
 68. Uchwała Nr XLIV/240/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 69. Uchwała Nr XLIV/241/09
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 70. Uchwała Nr XLIV/242/09
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy.
  pobierz
 71. Uchwała Nr XLIV/243/09
  w sprawie: sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości w obrębie Janczewo
  pobierz
 72. Uchwała Nr XLIV/244/09
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Santok
  pobierz
 73. Uchwała Nr XLIV/245/09
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości w obrębie Ludzisławice.
  pobierz
 74. Uchwała Nr XLIV/246/09
  w sprawie: wystąpienia ze Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
  pobierz
 75. Uchwała Nr XLIV/247/09
  w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 76. Uchwała Nr XLIV/248/09
  w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok
  pobierz
 77. Uchwała Nr XLIV/249/09
  w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
  pobierz
 78. Uchwała Nr XLIV/250/09
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
  pobierz
 79. Uchwała Nr XLIV/251/09
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2010 rok na obszarze Gminy Santok.
  pobierz
 80. Uchwała Nr XLV/252/09
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/250/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 81. Uchwała Nr XLV/253/09
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
  pobierz
 82. Uchwała Nr XLV/254/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 83. Uchwała Nr XLV/255/09
  w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Czechów dla dotychczasowego Najemcy.
  pobierz
 84. Uchwała Nr XLVI/256/09
  w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Santok na rok 2009r.
  pobierz
 85. Uchwała Nr XLVI/257/09
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości.
  pobierz
 86. Uchwała Nr XLVI/258/09
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Lipki Wielkie.
  pobierz
 87. Uchwała Nr XLVI/259/09
  w sprawie: UZNANIA STANOWISKA KŁOCI WIECHOWATEJ POD NAZWĄ "KŁOCIOWISKO" ZLOKALIZOWANEGO W LEŚNICTWIE JANCZEWO W ODDZIALE 569 D (CZĘŚĆ DZ. NR 742, OBRĘB JANCZEWO, GM. SANTOK), JAKO UŻYTEK EKOLOGICZNY.
  pobierz
 88. Uchwała Nr XLVI/260/09
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Santok na lata 2010-2014
  pobierz
 89. Uchwała Nr XLVI/261/09
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 90. Uchwała Nr XLVI/262/09
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 91. Uchwała Nr XLVII/263/09
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
  pobierz
 92. Uchwała Nr XLVII/264/09
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
  pobierz
 93. Uchwała Nr XLVII/265/09
  w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  pobierz
 94. Uchwała Nr XLVII/266/09
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  pobierz
 95. Uchwała Nr XLVII/267/09
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
  pobierz

Metryka

sporządzono
2009-02-23 przez
udostępniono
2009-02-23 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:00 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1064
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.