Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2010, bieżące, menu 1229 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2010

ROK 2010

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2009 rok
pobierz

ROK 2010

 1. Uchwała Nr XLVIII/268/10
  w sprawie:udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 2. Uchwała Nr XLVIII/269/10
  w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistyczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu
  pobierz
 3. Uchwała Nr XLIX/271/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 4. Uchwała Nr XLIX/272/10
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gralewo
  pobierz
 5. Uchwała Nr XLIX/273/10
  w sprawie:sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Nowe Polichno dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 6. Uchwała Nr XLIX/274/10
  w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  pobierz
 7. Uchwała Nr XLIX/275/10
  w sprawie: zmiany uchwały rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodz_cych w skład mienia Gminy Santok
  pobierz
 8. Uchwała Nr XLIX/276/10
  w sprawie: zmiany stawek czynszu za dzierżawę gruntów należ_cych do zasobu nieruchomości Gminy Santok
  pobierz
 9. Uchwała Nr L/277/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 10. Uchwała Nr L/278/10
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorz_dowi Województwa Lubuskiego
  pobierz
 11. Uchwała Nr L/279/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 12. Uchwała Nr L/280/10
  w sprawie: współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia "Transgraniczy, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko"
  pobierz
 13. Uchwała Nr L/281/2010
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 14. Uchwała Nr L/282/2010
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowi_cych fundusz sołecki.
  pobierz
 15. Uchwała Nr L/283/10
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowi_cej lokale mieszkalne
  pobierz
 16. Uchwała Nr L/284/10
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Wawrów
  pobierz
 17. Uchwała Nr LI/285/10
  w sprawie: udzielenia absolutorium wójtowi
  pobierz
 18. Uchwała Nr LI/286/10
  w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
  pobierz
 19. Uchwała Nr LI/287/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 20. Uchwała Nr LI/288/10
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 21. Uchwała Nr LI/289/10
  w sprawie: zaci_gnięcia zobowi_zania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w Gminie Santok
  pobierz
 22. Uchwała Nr LI/290/10
  w sprawie: przyst_pienia do sporz_dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w Gminie Santok
  pobierz
 23. Uchwała Nr LII/291/10
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Janczewo
  pobierz
 24. Uchwała Nr LII/292/10
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 25. Uchwała Nr LII/293/10
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Santok
  pobierz
 26. Uchwała Nr LII/294/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 27. Uchwała Nr LIII/295/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 28. Uchwała Nr LIII/296/10
  w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze
  pobierz
 29. Uchwała Nr LIII/297/10
  w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  pobierz
 30. Uchwała Nr LIII/298/10
  w sprawie: wyrażenia zgody na przyst_pienie Gminy Santok do realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urz_d" i zawarcie porozumienia z innymi JST w sprawie zasad realizacji projektu
  pobierz
 31. Uchwała Nr LIV/299/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 32. Uchwała NR LIV/300/10
  w sprawie: rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok obejmuj_cych tereny w miejscowościach: Czechów, Janczewo, Górki,
  pobierz
 33. Uchwała NR LIV/301/10
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy santok obejmuj_cych tereny w miejscowościach: Czechów, Janczewo, Górki,
  pobierz
 34. Uchwała NR LIV/302/10
  w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
  pobierz
 35. Uchwała NR LIV/303/10
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  pobierz
 36. Uchwała Nr LV/304/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 37. Uchwała NR LV/305/10
  w sprawie: przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
  pobierz
 38. Uchwała Nr LV/306/10
  w sprawie: przyst_pienia do sporz_dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok w obrębie Wawrów zatwierdzonego uchwał_ nr:III/23/98 Rady Gminy Santok z dnia 27.XI.1998 roku
  pobierz
 39. Uchwała NR LV/307/2010
  w sprawie: Uchwała uchylenia uchwały Nr XV/71/2007 z dnia 30.10.2007r. o przyst_pieniu do sporz_dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok, w miejscowości Nowe Polichno
  pobierz
 40. Uchwała Nr LV/308/10
  w sprawie: wykupu lokali mieszkalnych,garaży i boksów gospodarczych w miejscowości Wawrów i Gralewo
  pobierz
 41. Uchwała NR LV/309/10
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie lokali w miejscowości Wawrów
  pobierz
 42. Uchwała Nr LV/310/10
  w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego
  pobierz
 43. Uchwała Nr LVI/311/10
  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  pobierz
 44. Uchwała Nr LVI/312/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 45. Uchwała Nr LVI/313/10
  w sprawie: wykupu lokali mieszkalnych w miejscowości Wawrów
  pobierz
 46. Uchwała Nr LVI/314/10
  w sprawie: zaci_gnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 47. Uchwała Nr LVI/315/10
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 48. Uchwała NR LVI/316/10
  W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI WAWRÓW
  pobierz
 49. Uchwała NR LVII/317/10
  w sprawie: zmiany uchwały nr LVI/314/10 Rady Gminy Santok z dnia 31.08.2010r. w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 50. Uchwała NR LVII/318/10
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 51. Uchwała NR LVII/319/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 52. Uchwała NR LVII/320/10
  w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r., w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
  pobierz
 53. Uchwała NR LVII/321/10
  w sprawie: skargi Pani Marii Wielińskiej
  pobierz
 54. Uchwała NR LVII/322/10
  w sprawie: zabezpieczenia środków w 2011 roku w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
  pobierz
 55. Uchwała NR LVIII/323/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 56. Uchwała NR LVIII/324/2010
  w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki na terenie gminy Santok
  pobierz
 57. Uchwała NR LVIII/325/10
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 58. Uchwała NR LVIII/326/2010
  w sprawie: zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 59. Uchwała NR LIX/327/10
  w sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, w miejscowości Janczewo, dla działek o numerze ewidencji gruntów 221, 194 i 80/4
  pobierz
 60. Uchwała NR LIX/328/10
  w sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, w miejscowości Janczewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 101
  pobierz
 61. Uchwała NR LIX/329/10
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości WAWRÓW obejmującego obszar: zachodni fragment obrębu WAWRÓW
  pobierz
 62. Uchwała NR LIX/330/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 63. Uchwała NR LIX/331/10
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 64. Uchwała Nr LX/332/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 65. Uchwała Nr I/1/2010
  w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyborów radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Santok i Wiceprzewodniczących Rady Gminy
  pobierz
 66. Uchwała Nr I/2/2010
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 67. Uchwała Nr I/3/2010
  w sprawie: wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 68. Uchwała Nr I/4/2010
  w sprawie: wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 69. Uchwała Nr II/5/2010
  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
  pobierz
 70. Uchwała Nr II/6/2010
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  pobierz
 71. Uchwała Nr II/7/2010
  w sprawie: powołania członków Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
  pobierz
 72. Uchwała Nr II/8/2010
  w sprawie: powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  pobierz
 73. Uchwała Nr II/9/2010
  w sprawie: powołania członków Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
  pobierz
 74. Uchwała Nr II/10/2010
  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Santok
  pobierz
 75. Uchwała Nr III/11/10
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011rok
  pobierz
 76. Uchwała Nr III/12/10
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
  pobierz
 77. Uchwała Nr III/13/10
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Stare Polichno
  pobierz
 78. Uchwała Nr III/14/10
  w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Stare Polichno
  pobierz
 79. Uchwała Nr III/15/10
  w sprawie: zmiany składu Komisji inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia
  pobierz
 80. Uchwała Nr III/16/10
  w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  pobierz
  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Santok na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  pobierz
 81. Uchwała Nr III/17/10
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
  pobierz
 82. Uchwała Nr IV/18/10
  w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6.
  pobierz

Metryka

sporządzono
2010-03-22 przez
udostępniono
2010-03-22 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:01 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1089
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.