Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2011, bieżące, menu 1241 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2011

ROK 2011

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2010 rok

pobierz

ROK 2011

 1. Uchwała Nr V/19/11
  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011 
  pobierz
  BUDŻET GMINY 2011 - pobierz
 2. Uchwała Nr V/20/11
  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 3. Uchwała Nr V/21/11
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 4. Uchwała Nr V/22/11
  w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  pobierz
  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  pobierz
 5. Uchwała Nr V/23/11
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  pobierz
 6. Uchwała Nr V/24/11
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
  pobierz
 7. Uchwała Nr V/25/11
  w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Santok w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
  pobierz
 8. Uchwała Nr VI/26/11
  w sprawie: przejęcia na mienie komunalne Gminy Santok nieruchomości.
  pobierz
 9. Uchwała Nr VI/27/11
  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na rok 2011 
  pobierz
 10. Uchwała Nr VI/28/11
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Santok w zakresie projektów nowych statutów sołectw 
  pobierz
 11. Uchwała Nr VI/29/11
  w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.
  pobierz
 12. Uchwała Nr VI/30/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 13. Uchwała Nr VI/31/11
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 14. Uchwała Nr VII/32/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 15. Uchwała Nr VII/33/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
  pobierz
 16. Uchwała Nr VII/34/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej Janczewo 29.
  pobierz
 17. Uchwała Nr VII/35/11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Janczewo
  pobierz
 18. Uchwała Nr VII/36/11
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  pobierz
 19. Uchwała Nr VII/37/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 20. Uchwała Nr VIII/38/11
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
  pobierz
 21. Uchwała Nr VIII/39/11
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2010 rok
  pobierz
 22. Uchwała Nr VIII/40/11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Janczewo 
  pobierz
 23. Uchwała Nr VIII/41/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice 
  pobierz
 24. Uchwała Nr VIII/42/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
  pobierz
 25. Uchwała Nr VIII/43/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo 
  pobierz
 26. Uchwała Nr VIII/44/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo 
  pobierz
 27. Uchwała Nr VIII/45/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów 
  pobierz
 28. Uchwała Nr VIII/46/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik 
  pobierz
 29. Uchwała Nr VIII/47/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie 
  pobierz
 30. Uchwała Nr VIII/48/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe 
  pobierz
 31. Uchwała Nr VIII/49/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice 
  pobierz
 32. Uchwała Nr VIII/50/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce 
  pobierz
 33. Uchwała Nr VIII/51/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo 
  pobierz
 34. Uchwała Nr VIII/52/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Santok 
  pobierz
 35. Uchwała Nr VIII/53/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno 
  pobierz
 36. Uchwała Nr VIII/54/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno 
  pobierz
 37. Uchwała Nr VIII/55/11
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów 
  pobierz
 38. Uchwała Nr VIII/56/11
  w sprawie:zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Czechów. 
  pobierz
 39. Uchwała Nr VIII/57/11
  w sprawie: ustanowienia pomników przyrody 
  pobierz
 40. Uchwała Nr VIII/58/11
  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp 
  pobierz
 41. Uchwała Nr VIII/59/11
  w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 42. Uchwała Nr VIII/60/11
  w sprawie: pisma Pana Adama Korzeniowskiego 
  pobierz
 43. Uchwała Nr VIII/61/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011.
  pobierz
 44. Uchwała Nr IX/62/11
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 45. Uchwała Nr IX/63/11
  w sprawie: Powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 46. Uchwała Nr IX/64/11
  w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r., w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
  pobierz
 47. Uchwała Nr IX/65/11
  w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Santok.
  pobierz
 48. Uchwała Nr IX/66/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych w obrębie Santok wraz z udziałami w częściach wspólnych nieruchomości 
  pobierz
 49. Uchwała Nr IX/67/11
  w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Santok 
  pobierz
 50. Uchwała Nr IX/68/11
  w sprawie: zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 51. Uchwała Nr IX/69/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 52. Uchwała Nr IX/70/11
  w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie.
  pobierz
 53. Uchwała Nr X/71/11
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo 
  pobierz
 54. Uchwała Nr X/72/11 
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wawrowie 
  pobierz
 55. Uchwała Nr X/73/11
  w sprawie:: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Santok 
  pobierz
 56. Uchwała Nr X/74/11 
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 57. Uchwała Nr X/75/11
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 58. Uchwała Nr X/76/11 
  w sprawie: zapewnienia środków własnych w budżecie Gminy Santok na rok 2012 na zadanie: " Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie wraz z budową zatok autobusowych".
  pobierz
 59. Uchwała Nr XI/77/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 60. Uchwała Nr XI/78/11
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 61. Uchwała Nr XI/79/11
  w sprawie: zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego
  pobierz
 62. Uchwała Nr XI/80/11
  w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
  pobierz
 63. Uchwała Nr XII/81/11
  w sprawie: powołania zespołu ds. wyboru ławników sądowych
  pobierz
 64. Uchwała Nr XII/82/11
  w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg 
  pobierz
 65. Uchwała Nr XII/83/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 66. Uchwała Nr XII/84/11
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2011 - 2020
  pobierz
 67. Uchwała Nr XIII/85/11
  w sprawie: rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia Wójta w kwestii złożonego protestu co do  ważności wyborów sołtysa w sołectwie Lipki Małe.
  pobierz
 68. Uchwała Nr XIII/86/2011
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Jastrzębnik
  pobierz
 69. Uchwała Nr XIII/87/11
  w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp
  pobierz
 70. Uchwała NR XIII/88/11
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok - obręb Wawrów, na granicy z Gorzowem Wlkp. 
  pobierz
  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok - obręb Wawrów, na granicy z Gorzowem Wlkp. 
  pobierz
 71. Uchwała NR XIII/89/11
  w sprawie: współpracy Gminy Santok z Miastem Gorzów Wlkp. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
  pobierz
 72. Uchwała Nr XIII/90/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 73. Uchwała Nr XIII/91/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
  pobierz
 74. Uchwała Nr XIII/92/11 
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 75. Uchwała Nr XIV/93/11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej w obrębie Wawrów 
  pobierz
 76. Uchwała Nr XIV/94/11
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo. 
  pobierz
 77. Uchwała Nr XIV/95/11 
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w obrębie Lipki Wielkie.
  pobierz
 78. Uchwała Nr XIV/96/11
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
  pobierz
 79. Uchwała Nr XIV/97/11
  w sprawie: opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Kłodawa położonych na terenie gminy Santok za ochronne.
  pobierz
 80. Uchwała Nr XIV/98/11
  w sprawie: w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie” 
  pobierz
 81. Uchwała Nr XIV/99/11
  w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
  pobierz
 82. Uchwała Nr XIV/100/11
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Santok 
  pobierz
 83. Uchwała Nr XIV/101/11 
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 84. Uchwała Nr XIV/102/11
  w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego 
  pobierz
  1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 28 listopada 2011
   DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - pobierz
  2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 28 listopada 2011
   DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - pobierz
  3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 28 listopada 2011
   DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - pobierz
  4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/11 z dnia 28 listopada 2011
   IN-1 NFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - pobierz
 85. Uchwała Nr XIV/103/11
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  pobierz
 86. Uchwała Nr XIV/104/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 87. Uchwała Nr XIV/105/11
  w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Celowego Gmin MG­6
  pobierz
 88. Uchwała Nr XV/106/11
  w sprawie: sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 89. Uchwała Nr XV/107/11
  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 90. Uchwała Nr XV/108/11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Santok.
  pobierz
 91. Uchwała Nr XV/109/11
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok - obręb Nowe Polichno i Stare Polichno
  pobierz
 92. Uchwała Nr XV/110/11
  w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gorzów Wielkopolski.
  pobierz
 93. Uchwała Nr XV/111/11
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/101/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 94. Uchwała Nr XV/112/11
  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. gruntu 38/26 - w obrębie Wawrów 1
  pobierz
 95. Uchwała Nr XV/113/11
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  pobierz
 96. Uchwała Nr XV/114/11
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
  pobierz
 97. Uchwała Nr XV/115/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
  pobierz
 98. Uchwała Nr XV/116/11
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  pobierz
 99. Uchwała Nr XV/117/11
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
  pobierz
 100. Uchwała Nr XV/118/11
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012rok
  pobierz
 101. Uchwała Nr XVI/119/11
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011.
  pobierz
 102. Uchwała Nr XVI/120/11
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
  pobierz

Metryka

sporządzono
2011-02-21 przez. inż. Krzysztof Kinal
udostępniono
2011-02-21 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:03 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1047
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.