Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory Ławników Wybory 2011r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory 2011r., bieżące, menu 1248 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory 2011r.

Wybory 2011r.

  W bieżącym roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. Kandydatów na kolejną kadencję 2012-2015 można zgłaszać do 30 czerwca 2011r. do Urzędu Gminy w Santoku, pok. 16, na piętrze w Biurze Rady Gminy, w godzinach pracy urzędu. W dniu 14 czerwca 2011r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ogłoszona w Dz. U. z dnia 30.05.2011r., Nr 109, poz. 627.
Nowe zasady wprowadzają dość istotne zmiany.

Zasady wyboru ławników w znowelizowanej ustawie:

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
2.Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
3. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.
5.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:
a) imię (imiona),
b) nazwisko,
c) numer ewidencyjny PESEL,
d) miejsce stałego zamieszkania,
e)własnoręczny podpis.
8. Dokumenty wymienione w pkt 5 ppkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
9. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście poparcia.
10. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
11. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
12. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
13.Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin.
14. Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku b.r.
15. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata.
Informacje na temat wyborów można uzyskać pod nr tel. (95) 72 875 38.

Kierownik Referatu Organizacyjno Administracyjnego
(-) Ewa Konieczna

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA (rtf) - pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA (pdf) - pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2011 r. - (pdf) - pobierz
Wzór listy osób zgłaszających i popierających kandydata na ławnika (doc) - pobierz
Wzór listy osób zgłaszających i popierających kandydata na ławnika (pdf) - pobierz

Metryka

sporządzono
2011-06-06 przez Ewa Konieczna
udostępniono
2011-06-06 02:00 przez Ewa Konieczna
zmodyfikowano
2011-06-30 02:00 przez Ewa Konieczna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
684
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.