Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2012, bieżące, menu 1258 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2012

ROK 2012

Uchwały, rok 2012


 1. Uchwała Nr XVII/121/12
  w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/290/10 Rady Gminy Santok z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w Gminie Santok
  pobierz
     Załącznik (jpg 90 KB) pobierz
     Załącznik (jpg 2304 KB) pobierz
 2. Uchwała Nr XVII/122/12
  w sprawie: przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Santok.
  pobierz
 3. Uchwała Nr XVII/123/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 4. Uchwała Nr XVII/124/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Górki
  pobierz
 5. Uchwała Nr XVII/125/12
  w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  pobierz
 6. Uchwała Nr XVII/126/12
  w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
  pobierz
 7. Uchwała Nr XVII/127/12
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 8. Uchwała Nr XVII/128/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 9. Uchwała Nr XVII/129/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
  pobierz
 10. Uchwała Nr XVII/130/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 2012
  pobierz
 11. Uchwała Nr XVII/131/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 12. Uchwała Nr XVII/132/12
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 13. Uchwała Nr XVII/133/12
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2012
  pobierz
  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w sprawie uchwały nr XVII/133/12
  pobierz
 14. Uchwała Nr XVII/134/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 15. Uchwała Nr XVIII/135/12
  w sprawie: wyrażenia woli pokrycia udziału własnego na realizację w latach 2012 - 2014 zadania "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych" zgłaszanego przez Gminę Santok do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion).
  pobierz
 16. Uchwała Nr XIX/136/12
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
  pobierz
 17. Uchwała Nr XIX/137/12
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2011 rok
  pobierz
 18. Uchwała Nr XIX/138/12
  w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Wawrów dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 19. Uchwała Nr XIX/139/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 20. Uchwała Nr XIX/140/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012.
  pobierz
 21. Uchwała Nr XIX/141/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 22. Uchwała Nr XIX/142/12
  w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  pobierz
 23. Uchwała Nr XX/143/12
  w sprawie: wniosku o wprowadzenie zmian do projektu Uchwały Rady Gminy Santok w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok
  pobierz
 24. Uchwała Nr XX/144/12
  w sprawie: rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo
  pobierz
 25. Uchwała Nr XX/145/12
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo
  pobierz
  Załącznik nr 1 do chwały nr XX/145/12
  pobierz
  Załącznik nr 2 do chwały nr XX/145/12
  pobierz
 26. Uchwała Nr XX/146/12
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 27. Uchwała Nr XX/147/12
  w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych
  pobierz
 28. Uchwała Nr XX/148/12
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
  pobierz
 29. Uchwała Nr XX/149/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 30. Uchwała Nr XXI/150/12
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/121/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr LI/290/10 Rady Gminy Santok z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w gminie Santok
  pobierz
 31. Uchwała Nr XXI/151/2012
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 196/101, obręb Gralewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 203
  pobierz
 32. Uchwała Nr XXI /152/2012
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb CZECHÓW, dla działki o numerze ewidencji gruntów 114
  pobierz
 33. Uchwała Nr XXI/153/2012
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 196/14, 196/18, 196/22, 196/124, 455/1, 455/20, 455/21
  pobierz
 34. Uchwała Nr XXI/154/12
  w sprawie: wykupu przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 35. Uchwała Nr XXI/155/12
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo.
  pobierz
 36. Uchwała Nr XXI/156/12
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w obrębie Janczewo
  pobierz
 37. Uchwała Nr XXI/157/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 38. Uchwała Nr XXI/158/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 39. Uchwała Nr XXI/159/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 40. Uchwała Nr XXII/160/12
  w sprawie: przesunięcia karetki typu P z Międzyrzeckiego Rejonu Operacyjnego - szpitala w Skwierzynie na Rejon Operacyjny Nowogrodu Bobrzańskiego
  pobierz
 41. Uchwała Nr XXII/161/12
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Jastrzębnik
  pobierz
 42. Uchwała Nr XXII/162/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wawrów.
  pobierz
 43. Uchwała Nr XXII/163/12
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 44. Uchwała Nr XXII/164/12
  w sprawie: przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gralewo w gminie Santok
  pobierz
 45. Uchwała Nr XXII/165/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 46. Uchwała Nr XXII/166/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 47. Uchwała Nr XXII/167/12
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo
  pobierz
 48. Uchwała Nr XXII/168/12
  w sprawie: podziału gminy Santok na okręgi wyborcze
  pobierz
 49. Uchwała Nr XXIII/169/12
  w sprawie: wykupu przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 50. Uchwała Nr XXIII/170/12
  w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6
  pobierz
  Roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego nr NK-I.4131.376.2012
  pobierz
 51. Uchwała Nr XXIII/171/12
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 52. Uchwała Nr XXIII/172/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 53. Uchwała Nr XXIII/173/12
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 54. Uchwała Nr XXIV/174/12
  w sprawie: programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
  pobierz
 55. Uchwała Nr XXIV/175/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 56. Uchwała Nr XXIV/176/12
  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIII/173/12 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2012r
  pobierz
 57. Uchwała Nr XXIV/177/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
 58. Uchwała Nr XXIV/178/12
  w sprawie: zapewnienia środków własnych w budżecie Gminy Santok na rok 2013 na zadanie: " Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie wraz z budową zatok autobusowych".
  pobierz
 59. Uchwała Nr XXIV/179/12
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miejscowości Wawrów i Czechów w Gminie Santok.
  pobierz
 60. Uchwała Nr XXIV/180/12
  w sprawie: rozpatrzenia skargi.
  pobierz
 61. Uchwała Nr XXIV/181/12
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na 2013r..
  pobierz
 62. Uchwała Nr XXIV/182/12
  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 - 2020.
  pobierz
 63. Uchwała Nr XXV/183/12
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
  pobierz
 64. Uchwała Nr XXV/184/12
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok
  pobierz
 65. Uchwała Nr XXV/185/12
  w sprawie: podziału gminy Santok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  pobierz
 66. Uchwała Nr XXV/186/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 67. Uchwała Nr XXV/187/12
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 68. Uchwała Nr XXV/188/12
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  pobierz
 69. Uchwała Nr XXV/189/12
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
  pobierz
 70. Uchwała Nr XXV/190/12
  w sprawie: przyznania "Medalu Gminy Santok".
  pobierz
 71. Uchwała Nr XXV/191/12
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 72. Uchwała Nr XXV/192/12
  w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  pobierz
 73. Uchwała Nr NR XXV/193/12
  w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  pobierz
 74. Uchwała Nr XXV/194/12
  w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  pobierz
  Załącznik do Uchwały Nr XXV/194/12
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  pobierz
 75. Uchwała Nr XXV/195/12
  w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  pobierz
 76. Uchwała Nr XXV/196/12
  w sprawie: przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Santok, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  pobierz
 77. Uchwała Nr XXV/197/12
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
  pobierz
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/197/12
  Plan kwot udzielonych z budżetu Gminy Santok w 2012 roku
  pobierz
 78. Uchwała Nr XXV/198/12
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2012 - 2020
  pobierz
 79. Uchwała Nr XXV/199/12
  w sprawie: ustalenia diet radnych
  pobierz

Metryka

sporządzono
2012-04-11 przez Pracownika merytorycznego
udostępniono
2012-04-11 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:04 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1390
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.