Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Santok Skargi i wnioski
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skargi i wnioski , bieżące, menu 1261 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w gminie

Wójt Gminy Santok lub wyznaczona przez niego osoba i Przewodniczący Rady Gminy Santok

przyjmują interesantów

w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek

 

Wójt - w godz. od 14.00 do 17.00 (przyjęcia – Sekretariat pok.5)

Przewodniczący Rady - w godz. od 15.00 do 16.00 (przyjęcia – Sekretariat pok.5)

 

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

S K A R G A

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Opłaty: brak

DO KOGO SKIEROWAĆ SKARGĘ?

Jeśli skarga dotyczy:

• rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – do wojewody, a w zakresie spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
• organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – do wojewody,
• wójta (burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych) – do rady gminy,
• starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych – do rady powiatu,
• marszałka województwa – do sejmiku województwa,
• wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – do właściwego ministra, a w innych sprawach – do prezesa Rady Ministrów,
• innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór,
• ministra – do prezesa Rady Ministrów,
• organu centralnego i jego kierownika – do organu, któremu podlega,
• w przypadku skarg dotyczących zadań i działalności organizacji społecznej, wyposażonej w uprawnienia do realizacji zadań jej zleconych, właściwy jest bezpośrednio organ wyższego stopnia nad tą organizacją, a w przypadku organu naczelnego takiej organizacji społecznej, właściwy jest prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

Załatwianie skarg

Organ administracji publicznej powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Organ administracji publicznej, zaraz po załatwieniu skargi, powinien zawiadomić nas o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie powinno zawierać:

• oznaczenie organu, od którego pochodzi,
• wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
• podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Należy podkreślić, że zawiadomienie musi mieć formę pisemną, a wymienione składniki obowiązkowo powinny się w nim znaleźć. W przypadku skargi zbiorowej lub petycji zawiadomienie należy doręczyć wszystkim skarżącym, pod warunkiem że nie wskazali jednej osoby jako umocowanej do występowania w ich imieniu i do przyjmowania pism organu załatwiającego skargę lub petycję.

Gdy załatwienie skargi nas nie zadowala

Wtedy jest możliwość wniesienia przez adresata zawiadomienia kolejnej skargi, tym razem będącej przedmiotem niezadowolenia z załatwienia skargi. Pamiętajmy jednak, że w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. Ponownie wniesiona skarga tylko wtedy może być załatwiona w taki właśnie sposób, gdy jej przedmiot w pełni pokrywa się z poprzednio wniesioną skargą.

W przypadku, gdy skarga ponawia wcześniej zgłoszone zarzuty jednakże z nową lub uzupełnioną argumentacją, bądź też z dodaniem nowych, nie podnoszonych wcześniej okoliczności faktycznych to będzie to nowa skarga. W związku z tym organ będzie zmuszony załatwić ją niejako od początku.

W N I O S K I

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Do kogo kierować wnioski?

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. W przypadku, gdyby wniosek trafił do niewłaściwej instytucji, to organ, który go otrzymał, ma obowiązek w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi.

Termin rozpatrzenia wniosku

Wniosek powinien zostać załatwiony i rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia wniosku informuje się wnioskodawcę.

PODSTAWA PRAWNA • Art. 227 – 247 kodeksu postępowania administracyjnego

Metryka

sporządzono
2012-04-19 przez Ewa Konieczna
udostępniono
2012-04-19 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-10-27 11:52 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2439
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.