Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2013, bieżące, menu 1269 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2013

ROK 2013

Uchwały, rok 2013


 1. Uchwała Nr XXVI/200/13
  w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6
  pobierz
 2. Uchwała Nr XXVI/201/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 3. Uchwała Nr XXVI/202/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 4. Uchwała Nr XXVI/203/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 5. Uchwała Nr XXVI/204/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 6. Uchwała Nr XXVI/205/13
  w sprawie: rozpatrzenia skargi
  pobierz
 7. Uchwała Nr XXVII/206/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Santok
  pobierz
 8. Uchwała Nr XXVII/207/13
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 9. Uchwała Nr XXVII/208/13
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  pobierz
 10. Uchwała Nr XXVI/209/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 11. Uchwała Nr XXVI/210/13
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013-2020
  pobierz
 12. Uchwała Nr XXVII/211/13
  w sprawie: zmiany Uchwały NR XXII/164/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gralewo w gminie Santok
  pobierz
 13. Uchwała Nr XXVII/212/2013
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów
  pobierz
 14. Uchwała Nr XXVII/213/13
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2013
  pobierz
  Załącznik Nr 1
  pobierz
  Roztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego
  pobierz
  Tekst ujednolicony
  uchwały nr XXVII/213/13 Rady Gminy Santok z dnia 21.03.2013r
  pobierz
 15. Uchwała Nr XXVII/214/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 16. Uchwała Nr XXVIII/215/13
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
  pobierz
 17. Uchwała Nr XXVIII/216/13
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2012 rok
  pobierz
 18. Uchwała Nr XXVIII/217/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 19. Uchwała Nr XXVIII/218/13
  w sprawie: określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Santok
  pobierz
 20. Uchwała Nr XXVIII/219/13
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Santok
  pobierz
 21. Uchwała Nr XXVIII/220/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
  Załącznik
  pobierz
 22. Uchwała Nr XXVIII/221/13
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 - 2020
  pobierz
  Załącznik
  pobierz
 23. Uchwała Nr XXIX/222/13
  w sprawie: współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego"
  pobierz
 24. Uchwała Nr XXIX/223/13
  w sprawie: przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku
  pobierz
 25. Uchwała Nr XXX/224/13
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 26. Uchwała Nr XXX/225/13
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 -2016
  pobierz
 27. Uchwała Nr XXX/226/13
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Santok
  pobierz
 28. Uchwała Nr XXX/227/13
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013- 2016
  pobierz
 29. Uchwała Nr XXX/228/13
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 30. Uchwała Nr XXX/229/13
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 31. Uchwała Nr XXX/230/2013
  w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Santok
  pobierz
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Santok
  Nr XXX/230/2013 z dnia 27.06.2013r.
  pobierz
 32. Uchwała Nr XXX/231/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia
  pobierz
 33. Uchwała Nr XXX/232/13
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
  pobierz
 34. Uchwała Nr XXX/233/13
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 35. Uchwała Nr XXX/234/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 36. Uchwała Nr XXX/235/13
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 - 2020
  pobierz
 37. Uchwała Nr XXX/236/13
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w gminie Santok
  pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  do Uchwały Nr XXX/236/13
  pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 2
  do Uchwały Nr XXX/236/13
  pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 3
  do Uchwały Nr XXX/236/13
  pobierz
 38. Uchwała Nr XXX/237/13
  w sprawie: rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok obejmujących tereny w miejscowości: Janczewo
  pobierz
 39. Uchwała Nr XXX/238/13
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Janczewo
  pobierz
 40. Uchwała Nr XXXI/239/13
  w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Santok
  pobierz
 41. Uchwała Nr XXXI/240/13
  w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Lipki Małe dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 42. Uchwała Nr XXXI/241/13
  w sprawie: zmiany uchwały buzetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 43. Uchwała Nr XXXI/242/13
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  pobierz
 44. Uchwała Nr XXXI/243/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
  pobierz
 45. Uchwała Nr XXXI/244/13
  w sprawie: regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
  pobierz
 46. Uchwała Nr XXXI/245/13
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Wawrów
  pobierz
 47. Uchwała Nr XXXI/246/13
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej oraz terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid. 166/10, 166/12, 166/13, 174/1 oraz na części działek o nr ewid. 174/2, 175/1 we wsi Wawrów, gmina Santok.
  pobierz
 48. Uchwała Nr XXXI/247/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Gorzowskiego zadania polegającego na sprawowaniu funkcji zarządcy drogi powiatowej Nr 1406 F w granicach administracyjnych gminy Santok
  pobierz
 49. Uchwała Nr XXXII/248/13
  w sprawie: programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
  pobierz
 50. Uchwała Nr XXXII/249/13
  w sprawie: rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gralewo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2014
  pobierz
 51. Uchwała Nr XXXII/250/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
  pobierz
 52. Uchwała Nr XXXII/251/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
  pobierz
 53. Uchwała Nr XXXII/252/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
  pobierz
 54. Uchwała Nr XXXII/253/13
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Santok.
  pobierz
 55. Uchwała Nr XXXII/254/13
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Santok
  pobierz
 56. Uchwała Nr XXXII/255/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 57. Uchwała Nr XXXIII/256/13
  w sprawie: współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
  pobierz
 58. Uchwała Nr XXXIII/257/13
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  pobierz
 59. Uchwała Nr XXXIII/258/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 60. Uchwała Nr XXXIV/259/13
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 61. Uchwała Nr XXXIV/260/13
  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2014 - 2020
  pobierz
 62. Uchwała Nr XXXIV/261/13
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
  pobierz
 63. Uchwała Nr XXXIV/262/13
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
  pobierz
 64. Uchwała Nr XXXIV/263/13
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janczewo
  pobierz
 65. Uchwała Nr XXXIV/264/13
  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszrów położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 196/14, 196/18, 196/22, 196/124, 455/1, 455/20, 455/21
  pobierz
 66. Uchwała Nr XXXIV/265/13
  w sprawie: rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych w projekcie zmiany studim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok
  pobierz
 67. Uchwała Nr XXXIV/266/13
  w sprawie: zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok"
  pobierz
 68. Uchwała Nr XXXIV/267/2013
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
  pobierz
 69. Uchwała Nr XXXIV/268/13
  w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gorzowskim, Gminą Santok i Gminą Zwierzyn w celu opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji (zadania) pn. "Remont drogi powiatowej nr 1402F oraz drogi gminnej na odcinku Płomykowo-Górki Noteckie".
  pobierz
 70. Uchwała Nr XXXIV/269/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 71. Uchwała Nr XXXIV/270/13
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 - 2020
  pobierz
 72. Uchwała Nr XXXIV/271/2013
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
  pobierz
 73. Uchwała Nr XXXIV/272/2013
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, na działkach o nr ewid. 166/10,166/12, 166/13, 174/1 oraz na części działek o nr ewid. 174/2, 175/1
  pobierz

Metryka

sporządzono
2013-02-04 przez
udostępniono
2013-02-04 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:04 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1194
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.