Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2014, bieżące, menu 1290 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2014

ROK 2014

Uchwały, rok 2014


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Santok za 2013 rok - pobierz

 1. Uchwała Nr XXXV/273/14
  w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
  pobierz
 2. Uchwała Nr XXXV/274/14
  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
  pobierz
 3. Uchwała Nr XXXV/275/14
  w sprawie: ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
  pobierz
 4. Uchwała Nr XXXV/276/14
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 5. Uchwała Nr XXXV/277/14
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 6. Uchwała Nr XXXV/278/14
  w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego realizacji budowy ścieżki rowerowej TRWN (Trasa Rowerowa Warta-Noteć).
  pobierz
 7. Uchwała Nr XXXV/279/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 8. Uchwała Nr XXXV/280/14
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 9. Uchwała Nr XXXV/281/14
  w sprawie: uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 - 2032"
  pobierz
  • Załącznik nr 1: "PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SANTOK NA LATA 2014 - 2032"
   pobierz
  • Załącznik nr 2: "CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW AZBESTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SANTOK"
   pobierz
 10. Uchwała Nr XXXV/282/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 11. Uchwała Nr XXXV/283/14
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo, Wawrów
  pobierz
  • Załącznik nr 1: "Obręb Gralewo"
   pobierz
  • Załącznik nr 2: "Obręb Wawrów"
   pobierz
 12. Uchwała Nr XXXVI/284/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnego lokalu mieszkalnego
  pobierz
 13. Uchwała Nr XXXVI/285/14
  w sprawie: w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"
  pobierz
 14. Uchwała Nr XXXVI/286/14
  w sprawie: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 15. Uchwała Nr XXXVI/287/14
  w sprawie: zawieszenia prac planistycznych dotyczących terenów przeznaczonych dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.
  pobierz
 16. Uchwała Nr XXXVI/288/14
  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
  pobierz
 17. Uchwała Nr XXXVI/289/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 18. Uchwała Nr XXXVI/290/14
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.
  pobierz
 19. Uchwała Nr XXXVII/291/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 20. Uchwała Nr XXXVII/292/14
  w sprawie: zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  pobierz
 21. Uchwała Nr XXXVII/293/14
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  dotyczy uchwały Rady Gminy Santok z dnia 31 marca 2014 nr XXXVII/293/2014
  pobierz
 22. Uchwała Nr XXXVIII/294/14
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
  pobierz
 23. Uchwała Nr XXXVIII/295/14
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2013 rok
  pobierz
 24. Uchwała Nr XXXVIII/296/14
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Santok
  pobierz
 25. Uchwała Nr XXXVIII/297/14
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Wawrów
  pobierz
 26. Uchwała Nr XXXVIII/298/14
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Janczewo
  pobierz
 27. Uchwała Nr XXXVIII/299/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 28. Uchwała Nr XXXVIII/300/14
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 29. Uchwała Nr XXXIX/301/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Santok
  pobierz
 30. Uchwała Nr XXXIX/302/14
  w sprawie: objęcia udziałów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo - Przemysłowy Spółka z o. o.
  pobierz
 31. Uchwała Nr XXXIX/303/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 32. Uchwała Nr XXXIX/304/14
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2014 - 2020
  pobierz
 33. Uchwała Nr XL/305/14
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej.
  pobierz
 34. Uchwała Nr XL/306/14
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016
  pobierz
 35. Uchwała Nr XL/307/14
  w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu "A i B" w Santoku i nadania statutu
  pobierz
 36. Uchwała Nr XL/308/14
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Czechów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 114
  pobierz
 37. Uchwała Nr XL/309/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 38. Uchwała Nr XL/310/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
  pobierz
 39. Uchwała Nr XL/311/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
  pobierz
 40. Uchwała Nr XL/312/14
  w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w gminie Santok
  pobierz
 41. Uchwała Nr XLI/313/14
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok _ obręb Nowe Polichno i Stare Polichno
  pobierz
 42. Uchwała Nr XLI/314/14
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 196/101, obręb Gralewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 203
  pobierz
 43. Uchwała Nr XLI/315/14
  w sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, na działkach o nr ewid. 166/10, 166/12, 166/13, 174/1 oraz na części działek o nr ewid. 174/2, 175/1
  pobierz
 44. Uchwała Nr XLI/316/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  pobierz
 45. Uchwała Nr XLI/317/14
  w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Santok w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2014 - 2020
  pobierz
 46. Uchwała Nr XLI/318/14
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 47. Uchwała Nr XLI/319/14
  w sprawie: zmiany uchwały, w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
  pobierz
 48. Uchwała Nr XLI/320/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 49. Uchwała Nr XLI/321/14
  w sprawie: zlecenia Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa zbadania wniosku
  pobierz
 50. Uchwała Nr XLI/322/14
  w sprawie: wskazania terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 51. Uchwała Nr XLI/323/14
  w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Santok
  pobierz
 52. Uchwała Nr XLII/324/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 53. Uchwała Nr XLII/325/14
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Wawrów
  pobierz
 54. Uchwała Nr XLII/326/14
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lipki Małe 4a
  pobierz
 55. Uchwała Nr XLII/327/14
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Santok
  pobierz
 56. Uchwała Nr XLIII/328/14
  w sprawie: rozpatrzenia wniosku
  pobierz
 57. Uchwała Nr XLIII/329/14
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 58. Uchwała Nr XLIII/330/14
  w sprawie: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Santok na lata 2014-2020
  pobierz
  • Załącznik
   do uchwały Nr XLIII/330/14
   pobierz
 59. Uchwała Nr XLIII/331/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 60. Uchwała Nr XLIII/332/14
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
  pobierz
 61. Uchwała Nr XLIV/333/14
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 62. Uchwała Nr XLIV/334/14
  w sprawie: wykonywania przez gminę Santok działalności w zakresie telekomunikacji
  pobierz
 63. Uchwała Nr XLIV/335/14
  w sprawie: nadania nazwy obiektowi sportowemu w Gralewie
  pobierz
 64. Uchwała Nr XLIV/336/14
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 65. Uchwała Nr XLIV/337/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 66. Uchwała Nr XLIV/338/14
  w sprawie: programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
  pobierz
 67. Uchwała Nr I/1/14
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 68. Uchwała Nr I/2/14
  w sprawie: wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 69. Uchwała Nr I/3/14
  w sprawie: wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 70. Uchwała Nr II/4/14
  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok
  pobierz
 71. Uchwała Nr II/5/14
  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
  pobierz
 72. Uchwała Nr II/6/14
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  pobierz
 73. Uchwała Nr II/7/14
  w sprawie: powołania członków Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
  pobierz
 74. Uchwała Nr II/8/14
  w sprawie: powołania członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  pobierz
 75. Uchwała Nr II/9/14
  w sprawie: powołania członków Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
  pobierz
 76. Uchwała Nr II/10/14
  w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Santok do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
  pobierz
 77. Uchwała Nr III/11/14
  w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  pobierz
 78. Uchwała Nr III/12/14
  w sprawie: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 - 2032 - aktualizacja
  pobierz
  Załącznik do uchwały aktualizacja propgramu azbestu
  pobierz
 79. Uchwała Nr III/13/14
  w sprawie: Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 80. Uchwała Nr III/14/14
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
  pobierz
 81. Uchwała Nr III/15/14
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
  pobierz
 82. Uchwała Nr III/16/14
  w sprawie:: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
  pobierz
 83. Uchwała Nr III/17/14
  w sprawie: zmian w Statucie Gminy Santok
  pobierz
 84. Uchwała Nr III/18/14
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz

Metryka

sporządzono
2014-02-25 przez
udostępniono
2014-02-25 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:05 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1293
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.