Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Kodeks etyki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kodeks etyki, bieżące, menu 1300 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kodeks etyki

Kodeks etyki

  KODEKS ETYCZNY

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SANTOK

 

Ślubuję uroczyście,
że na zajmowanym stanowisku
będę służyć państwu polskiemu
i wspólnocie samorządowej,
przestrzegać porządku prawnego
i wykonywać sumiennie
powierzone mi zadania”

Rota ślubowania zgodnie z art. 18 ust.1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

PREAMBUŁA

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom samorządowym Urzędu Gminy Santok oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce - u s t a n a w i a  się Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Santok, oparty na podstawowych wartościach: uczciwości, szacunku, sprawiedliwości, prawdzie, godności, tolerancji i lojalności.

 

ZASADY OGÓLNE

§ 1

 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku  z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
 2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa   w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 3. Celem Kodeksu jest:

1)    określenie wartości, standardów postępowania oraz zasad zachowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Santok na podstawie wyboru, powołania, mianowania, umowy o pracę, zwanych dalej „pracownikami samorządowymi”, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz zebranie ich w postaci katalogu;

2)    wspieranie pracowników samorządowych w prawidłowym wypełnianiu tych standardów w zgodzie z oczekiwaniami i przy akceptacji społeczności lokalnej;

3)    informowanie klientów o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA

§ 2

 1. Pracownik samorządowy Gminy Santok traktuje pracę jako służbę publiczną, na zajmowanym stanowisku służy państwu i społeczności lokalnej.
 2. Pracownik samorządowy Gminy Santok działa zawsze tak, aby być wzorem urzędnika samorządowego i pogłębiać zaufania mieszkańców do Urzędu Gminy Santok.
 3. Pracownik samorządowy Gminy Santok swoim postępowaniem daje świadectwo o Urzędzie Gminy Santok  oraz o pozostałych  jego pracownikach.
 4. Pracownik samorządowy Gminy Santok wykonuje swoje zadania służbowe z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej, kierując się  w swym postępowaniu zasadami:

1)    praworządności;

2)    jawności i transparentności;

3)    bezstronności i obiektywizmu;

4)    uczciwości i rzetelności;

5)    dyskrecji i ochrony własności interesanta;

6)    współpracy i lojalności;

7)    niedyskryminowania;

8)    współmierności;

9)    odpowiedzialności;

10) podnoszenia jakości świadczonych usług;

11) zgodnego z prawem informowania;

12) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami i współpracownikami;

13) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

 

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

§ 3

 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.
 2. Pracownik samorządowy pełni urząd w ramach prawa i działa zgodnie z prawem; przygotowywane przez jego rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

 

§ 4

 1. Pracownik samorządowy działa bezstronnie i bezinteresownie.
 2. Pracownik samorządowy nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach lub opiniowaniu spraw, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
 3. Pracownik samorządowy nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
 4. Pracownik samorządowy nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.
 5. Pracownik samorządowy nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania stron postępowania.
 6. Pracownik samorządowy pełni obowiązki kierując się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego urzędu, nie działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

 

ROZWÓJ I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

§ 5

 1.  Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy.
 2. Pracownik w szczególności:

1)    dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych  i prawnych okoliczności sprawy;

2)    rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie;

3)    jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;

4)    jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów;

5)  jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji;

6)    przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy  i rozładowuje je.

 

STOSUNKI WZAJEMNE MIĘDZY PRACOWNIKAMI SAMORZĄDOWYMI

§ 6

 1. Pracownicy samorządowi okazują sobie wzajemny szacunek.
 2. Pracownik samorządowy nie wypowiada wobec klienta lub publicznie niekorzystnej oceny działalności zawodowej innego pracownika lub dyskredytuje go w jakikolwiek inny sposób.
 3. Pracownik samorządowy przekazuje wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach lub nieprawidłowościach w postępowaniu innego pracownika zainteresowanemu pracownikowi i jego przełożonemu.
 4. Poinformowanie o zauważonym naruszeniu zasad etycznych i niekompetencji zawodowej innego pracownika samorządowego nie godzi w zasady solidarności zawodowej.

 

§ 7

Doświadczeni pracownicy samorządowi służą radą i pomocą mniej doświadczonym kolegom, zwłaszcza w rozstrzyganiu trudnych spraw.

 

ZASADA POSTĘPOWANIA

§ 8

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji.
 2. Pracownik w szczególności:

1)    w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom;

2)    nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;

3)    nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;

4)    od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;

5)    udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach;

6)    nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 

§ 9

 1. W kontaktach z klientami pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpująco i dokładnie.
 2. Pracownik samorządowy jest życzliwy, dba o dobre stosunki międzyludzkie, zapobiega napięciom w pracy, przestrzega zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej - zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

 

NEUTRALNOŚĆ POLITYCZNA

§ 10

 1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
 2. Pracownik w szczególności:

1)    nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych;

2)    rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;

3)    dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych;

4)    nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu  w Urzędzie Gminy Santok.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

§ 11

Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
 2. Kierownicy jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

 

Metryka

sporządzono
2015-01-20 przez inż. Krzysztof Kinal
udostępniono
2015-01-20 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2020-03-23 09:18 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
74129
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.