Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2015, bieżące, menu 1322 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2015

ROK 2015

 1. Uchwała Nr IV/19/15
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 2. Uchwała Nr IV/20/15
  w sprawie: uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2015 - 2020
  pobierz
 3. Uchwała Nr IV/21/15
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
  pobierz
 4. Uchwała Nr IV/22/15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 5. Uchwała Nr IV/23/15
  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie projektu nowego statutu sołectwa
  pobierz
 6. Uchwała Nr IV/24/15
  w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów Nadleśnictwa Karwin w Drezdenku za ochronne
  pobierz
 7. Uchwała Nr IV/25/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 8. Uchwała Nr IV/26/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
  pobierz
 9. Uchwała Nr IV/27/15
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015 - 2019.
  pobierz
 10. Uchwała Nr IV/28/15
  w sprawie: zlecenia stałej Komisji Rady Gminy Santok zbadania skargi
  pobierz
 11. Uchwała Nr IV/29/15
  w sprawie: wskazania terminu rozpatrzenia skargi
  pobierz
 12. Uchwała Nr IV/30/15
  w sprawie: zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  pobierz
 13. Uchwała Nr IV/31/15
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
  pobierz
 14. Uchwała Nr IV/32/15
  w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o wyznaczeniu obszaru chronionego krajobrazu " Puszcza Barlinecka"
  pobierz
 15. Uchwała Nr V/33/15
  w sprawie: skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku
  pobierz
 16. Uchwała Nr V/34/15
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. "Kraina Szlaków Turystycznych"
  pobierz
 17. Uchwała Nr V/35/15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 18. Uchwała Nr V/36/15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Janczewo
  pobierz
 19. Uchwała Nr V/37/15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Gralewo
  pobierz
 20. Uchwała Nr V/38/15
  w sprawie: ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich
  pobierz
 21. Uchwała Nr V/39/15
  w sprawie: odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  pobierz
 22. Uchwała Nr V/40/15
  w sprawie: zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Polichnie
  pobierz
 23. Uchwała Nr V/41/15
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santokw obrębie Wawrów _ działki nr ewid. 5/50, 5/80, 5/81.
  pobierz
 24. Uchwała Nr VI/42/15
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2015
  pobierz
  Załącznik Nr 1
  do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 25. Uchwała Nr VI/43/15
  w sprawie: ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie Gminy Santok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok.
  pobierz
 26. Uchwała Nr VI/44/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
  pobierz
 27. Uchwała Nr VI/45/15
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
  pobierz
 28. Uchwała Nr VI/46/15
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 29. Uchwała Nr VI/47/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 30. Uchwała Nr VI/48/15
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
  pobierz
 31. Uchwała Nr VI/49/15
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 32. Uchwała Nr VII/50/15
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
  pobierz
 33. Uchwała Nr VII/51/15
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2014 rok
  pobierz
 34. Uchwała Nr VII/52/15
  w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich
  pobierz
 35. Uchwała Nr VII/53/15
  w sprawie: powołania komisji doraźnej do przygotowania zmian w Statucie Gminy Santok.
  pobierz
 36. Uchwała Nr VII/54/15
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 37. Uchwała Nr VII/55/15
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
  pobierz
 38. Uchwała Nr VII/56/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 39. Uchwała Nr VIII/57/15
  w sprawie: sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 40. Uchwała Nr VIII/58/15
  w sprawie: powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 41. Uchwała Nr VIII/59/15
  w sprawie: likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Polichnie
  pobierz
 42. Uchwała Nr VIII/60/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnego lokalu mieszkalnego Lipki Wielkie ul. Pocztowa 2/1
  pobierz
 43. Uchwała Nr VIII/61/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 89F/7 dla dotychczasowego Najemcy.
  pobierz
 44. Uchwała Nr VIII/62/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 45. Uchwała Nr VIII/63/15
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 46. Uchwała Nr VIII/64/15
  w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu "A i B" w Santoku i nadania statutu.
  pobierz
 47. Uchwała Nr IX/65/15
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 48. Uchwała Nr IX/66/15
  w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
  pobierz
 49. Uchwała Nr IX/67/15
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 50. Uchwała Nr IX/68/15
  w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Santok
  pobierz
 51. Uchwała Nr IX/69/15
  w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Santok
  pobierz
 52. Uchwała Nr X/70/15
  w sprawie: stwierdzenia wyboru pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 53. Uchwała Nr X/71/15
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 15
  pobierz
 54. Uchwała Nr X/72/15
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 17/2 i 18
  pobierz
 55. Uchwała Nr X/73/15
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 185
  pobierz
 56. Uchwała Nr X/74/15
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Janczewo - dz.825/16
  pobierz
 57. Uchwała Nr X/75/15
  w sprawie: sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną - dz.331/35 obręb Gralewo
  pobierz
 58. Uchwała Nr X/76/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu
  pobierz
 59. Uchwała Nr X/77/15
  w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Santok
  pobierz
 60. Uchwała Nr X/78/15
  w sprawie: powołania zespołu ds. wyboru ławników sądowych
  pobierz
 61. Uchwała Nr X/79/15
  w sprawie: organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
  pobierz
 62. Uchwała Nr X/80/15
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
  pobierz
 63. Uchwała Nr X/81/15
  w sprawie: skargi z dnia 30 lipca 2015r. na Wójta Gminy Santok
  pobierz
 64. Uchwała Nr X/82/15
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok
  pobierz
 65. Uchwała Nr X/83/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
  - Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr X/83/15
  pobierz
  - Załącznik Nr 2
  do Uchwały Nr X/83/15
  pobierz
 66. Uchwała Nr XI/84/15
  w sprawie: zmiany w składzie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
  pobierz
 67. Uchwała Nr XI/85/15
  w sprawie: zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
  pobierz
 68. Uchwała Nr XI/86/15
  w sprawie: określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania
  pobierz
 69. Uchwała Nr XII/87/15
  w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Santok.
  pobierz
 70. Uchwała Nr XII/88/15
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok
  pobierz
 71. Uchwała Nr XII/89/15
  w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2016-2019
  pobierz
 72. Uchwała Nr XII/90/15
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Janczewo - dz.825/16
  pobierz
 73. Uchwała Nr XII/91/15
  w sprawie: Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
  - Roztrzygnięcie nadzorcze - uchwała RIO
  pobierz
 74. Uchwała Nr XII/92/15
  w sprawie: udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  pobierz
 75. Uchwała Nr XII/93/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 76. Uchwała Nr XIII/94/15
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 77. Uchwała Nr XIII/95/15
  w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1
  pobierz
  - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - IN-1
  pobierz
 78. Uchwała Nr XIII/96/15
  w sprawie: programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  pobierz
 79. Uchwała Nr XIII/97/15
  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Santok w przedmiocie projektów statutów sołectw
  pobierz
 80. Uchwała Nr XIII/98/15
  w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  pobierz
 81. Uchwała Nr XIII/99/15
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w miejscowości Wawrów 89F
  pobierz
 82. Uchwała NR XIII/100/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
 83. Uchwała NR XIV/101/15
  w sprawie: zmiany uchwaly nr XIII/94/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  pobierz
 84. Uchwała NR XIV/102/15
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/95/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1
  pobierz
  - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1
  pobierz
  - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - IN-1
  pobierz
 85. Uchwała NR XIV/103/15
  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Santok Nr XIII/98/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  pobierz
 86. Uchwała NR XV/104/15
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania wynikającego z "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 - 2032" za okres 2014 - 2015
  pobierz
  Załącznik do Uchwały Nr XV/104/15
  Sprawozdanie z realizacji zadania wynikającego z:
  "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 - 2032" za okres 2014 - 2015
  pobierz
 87. Uchwała NR XV/105/15
  w sprawie: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2015 - 2032 - aktualizacja
  pobierz
  - Załącznik nr 1
  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW AZBESTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SANTOK
  pobierz
  - Załącznik nr 2
  USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SANTOK NA LATA 2015 - 2032 - aktualizacja
  pobierz
 88. Uchwała NR XV/106/15
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
  pobierz
 89. Uchwała NR XV/107/15
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
  pobierz
 90. Uchwała NR XV/108/15
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w miejscowości Santok
  pobierz
 91. Uchwała NR XV/109/15
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009 r dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 92. Uchwała NR XV/110/15
  w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy
  pobierz
 93. Uchwała NR XV/111/15
  w sprawie: przyjęcia "Strategii - Programu Rozwoju Gminy Santok na lata 2015-2023"
  pobierz
  - Załącznik nr 1
  ROZWOJU GMINY SANTOK NA LATA 2015 _ 2023
  pobierz
 94. Uchwała NR XV/112/15
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gralewo na lata 2015-2021
  pobierz
  - Załącznik do Uchwały Nr XV/112/15
  Plan Odnowy Miejscowości Gralewo na lata 2015-2021
  pobierz
 95. Uchwała NR XVI/113/15
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
 96. Uchwała NR XVI/114/15
  w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016 - 2020
  pobierz
  Załącznik Nr 1
  do UCHWAŁY Nr XVI/114/15
  pobierz
  Załącznik Nr 2
  do UCHWAŁY Nr XVI/114/15
  pobierz
 97. Uchwała NR XVI/115/15
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
  pobierz
  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XVI/115/15
  pobierz
 98. Uchwała NR XVI/116/15
  w sprawie: w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku
  pobierz
 99. Uchwała NR XVI/117/15
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok
  pobierz

Metryka

sporządzono
2017-01-25 przez
udostępniono
2017-01-25 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:08 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1473
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.