Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2016, bieżące, menu 1323 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2016

ROK 2016

 1. Uchwała NR XVII/118/16
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku.
  pobierz
 2. Uchwała NR XVII/119/16
  w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 3. Uchwała NR XVII/120/16
  w sprawie: kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
  pobierz
 4. Uchwała NR XVIII/121/16
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
  pobierz
 5. Uchwała NR XVIII/122/16
  w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Santok na 2016 rok
  pobierz
 6. Uchwała NR XVIII/123/16
  w sprawie: przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Santok na lata 2015-2030"
  pobierz
 7. Uchwała NR XVIII/124/2016
  w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Santok na lata 2015-2020"
  pobierz
 8. Uchwała NR XVIII/125/16
  w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej.
  pobierz
 9. Uchwała NR XVIII/126/16
  w sprawie: zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych
  pobierz
 10. Uchwała NR XVIII/127/2016
  zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 2016
  pobierz
 11. Uchwała NR XVIII/128/2016
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek o numerze ewidencji gruntów 231/2, 232/2, 232/3, 232/1 i 235/1
  pobierz
 12. Uchwała NR XVIII/129/16
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jastrzębnik
  pobierz
 13. Uchwała NR XVIII/130/16
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gralewo
  pobierz
 14. Uchwała NR XVIII/131/16
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Gralewo.
  pobierz
 15. Uchwała NR XVIII/132/16
  w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie koleknej umowy dzierżawy
  pobierz
 16. Uchwała NR XVIII/133/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 17. Uchwała NR XVIII/134/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 18. Uchwała NR XVIII/135/16
  w sprawie: sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 19. Uchwała NR XVIII/136/16
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Santok nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  pobierz
 20. Uchwała NR XVIII/137/16
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2016
  pobierz
 21. Uchwała NR XIX/138/16
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku za 2015 rok.
  pobierz
 22. Uchwała NR XIX/139/16
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Santok za 2015 rok
  pobierz
  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Santok za 2015 rok
  pobierz
 23. Uchwała NR XIX/140/16
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Santok za 2015 rok
  pobierz
  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Santok za 2015 r.
  pobierz
 24. Uchwała NR XIX/141/16
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 2016r.
  pobierz
 25. Uchwała NR XIX/142/16
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020
  pobierz
 26. Uchwała NR XIX/143/16
  w sprawie: w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WIkp.
  pobierz
 27. Uchwała NR XX/144/16
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
  pobierz
 28. Uchwała NR XX/145/16
  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
  pobierz
 29. Uchwała NR XX/146/16
  w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie"
  pobierz
  Załącznik:
  pobierz
 30. Uchwała NR XX/147/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działka 65/2 obręb Janczewo
  pobierz
 31. Uchwała NR XX/148/2016
  w sprawie: "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2016 - 2032 - aktualizacja"
  pobierz
  Załącznik:
  pobierz
 32. Uchwała NR XX/149/16
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
  pobierz
 33. Uchwała NR XX/150/16
  w sprawie: zrzeczenia się w całości odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Lipki Wielkie gmina Santok oznaczonych numerami 207/5 i 334/3 przejętych na własność Województwa Lubuskiego.
  pobierz
 34. Uchwała NR XX/151/16
  w sprawie: powołania komisji doraźnej w celu opracowania nowych statutów sołectw
  pobierz
 35. Uchwała NR XX/152/16
  w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Santok
  pobierz
 36. Uchwała NR XX/153/16
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233.
  pobierz
 37. Uchwała NR XXI/154/16
  w sprawie: sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 38. Uchwała NR XXI/155/2016
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Santok
  pobierz
 39. Uchwała NR XXI/156/16
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
  pobierz
 40. Uchwała NR XXI/157/16
  w sprawie: ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu gminy Santok.
  pobierz
 41. Uchwała NR XXI/158/16
  w sprawie: realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promocji gospodarczej wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WIkp.
  pobierz
 42. Uchwała NR XXI/159/16
  w sprawie: zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santok na Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu
  pobierz
 43. Uchwała NR XXI/160/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Lipki Wielkie ul. Szosowa 76
  pobierz
 44. Uchwała NR XXI/161/16
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 45. Uchwała NR XXI/162/16
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 46. Uchwała NR XXI/163/16
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 47. Uchwała NR XXI/164/16
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 48. Uchwała NR XXI/165/16
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 49. Uchwała NR XXI/166/16
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 50. Uchwała NR XXI/167/16
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 2016r
  pobierz
 51. Uchwała NR XXII/168/16
  w sprawie: skargi z dnia 30 czerwca 2016r. na Wójta Gminy Santok
  pobierz
 52. Uchwała NR XXII/169/16
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 2016r.
  pobierz
 53. Uchwała NR XXII/170/16
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 54. Uchwała NR XXII/171/16
  w sprawie: odwołania radnej ze składu komisji doraźnej
  pobierz
 55. Uchwała NR XXII/172/16
  w sprawie: onadania nazw ulic w miejscowości Czechów
  pobierz
 56. Uchwała NR XXIII/173/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na cele publiczne na rzecz Powiatu Gorzowskiego
  pobierz
 57. Uchwała NR XXIII/174/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku w miejscowości Lipki Wielkie ul. Szosowa 69
  pobierz
 58. Uchwała NR XXIII/175/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 59. Uchwała NR XXIII/176/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
  pobierz
 60. Uchwała NR XXIII/177/16
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 61. Uchwała NR XXIII/178/16
  w sprawie: nadania nazw ulic na drogi gminne w miejscowości Czechów
  pobierz
 62. Uchwała NR XXIII/179/16
  w sprawie: nadania nazwy ulicy na drogę kategorii powiatowej w miejscowości Czechów
  pobierz
 63. Uchwała NR XXIII/180/16
  uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Santok na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego
  pobierz
 64. Uchwała NR XXIII/181/16
  w sprawie: sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 65. Uchwała NR XXIII/182/16
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
 66. Uchwała NR XXIII/183/16
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020
  pobierz
 67. Uchwała NR XXIV/184/16
  w sprawie: określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Santok dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
  pobierz
  Uchwała NR 195 KRIO w Zielonej Górze z dnia 21.10.2016
  pobierz
 68. Uchwała NR XXIV/185/16
  w sprawie: przyznania _Medalu Gminy Santok_
  pobierz
 69. Uchwała NR XXIV/186/16
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
  pobierz
 70. Uchwała NR XXIV/187/16
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 71. Uchwała NR XXIV/188/16
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
 72. Uchwała NR XXV/189/16
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
  pobierz
 73. Uchwała NR XXV/190/16
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
 74. Uchwała NR XXVI/191/16
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Santok
  pobierz
 75. Uchwała NR XXVI/192/16
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2017 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 76. Uchwała NR XXVI/193/16
  w sprawie: Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
  pobierz
 77. Uchwała NR XXVI/194/16
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
  pobierz
 78. Uchwała NR XXVI/195/16
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
 79. Uchwała NR XXVII/196/16
  w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Puszcza Barlinecka"
  pobierz
  Załącznik nr 1
  pobierz
  Załącznik nr 2
  pobierz
 80. Uchwała Nr XXVII/197/16
  w sprawie: odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Warty i Dolnej Noteci"
  pobierz
 81. Uchwała Nr XXVII/198/16
  w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu Państwa
  pobierz
 82. Uchwała NR XXVII/199/16
  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Santok do realizacji projektu: "Lubuski e-Urząd II".
  pobierz
 83. Uchwała NR XXVII/200/2016
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
  pobierz
 84. Uchwała NR XXVIII/201/16
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 85. Uchwała NR XXVIII/202/16
  w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017-2025
  pobierz
 86. Uchwała NR XXVIII/203/2016
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
  pobierz
 87. Uchwała NR XXVIII/204/2016
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
  pobierz
 88. Uchwała NR XXVIII/205/16
  w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok
  pobierz
 89. Uchwała NR XXVIII/206/16
  w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok
  pobierz
 90. Uchwała NR XXVIII/207/16
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
  pobierz
 91. Uchwała NR XXVIII/208/2016
  w sprawie: apelu Rady Gminy Santok o pilne przystąpienie do modernizacji drogi wojewódzkiej nr 158 w granicach administracyjnych Gminy Santok
  pobierz
 92. Uchwała NR XXVIII/209/2016
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
  pobierz

Metryka

sporządzono
2017-01-25 przez
udostępniono
2017-01-25 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-25 09:09 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1429
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.