Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory Ławników Wybory 2015r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory 2015r., bieżące, menu 1345 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory 2015r.

Wybory 2015r.

31 grudnia 2015r., kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wskazał liczbę wybieranych ławników przez Radę Gminy Santok do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. – 3 osoby, na kadencję 2016-2019.

 Kto może zostać ławnikiem

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)   jest nieskazitelnego charakteru,

  3)   ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

  4)    jest zatrudniony lub zamieszkuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  6)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Kto nie może zostać ławnikiem

  1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)   duchowni,

  7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)    radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kto może zgłaszać kandydatów na ławnikówzgłaszają

Kandydatów na ławników zgłaszają radom:

-       prezesi właściwych sądów

-       stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych

-       co najmniej dwudziestu pięciu pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie terenie gminy dokonującej wyboru.

 Termin zgłaszania kandydatów na ławników

 Termin zgłaszania upływa 30 czerwca 2015 roku.

 Wymagane dokumentyzgłaszają

§ 2. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

§ 4. (uchylony).

55.

55.Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

  1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

  2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,                   a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

  4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

   5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) numer ewidencyjny PESEL,

d) miejsce stałego zamieszkania,

e)własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście poparcia).

 Rada Gminy będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 Opłaty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 Gdzie składać dokumenty

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek godz. od 7:30 do 17:00

- wtorek-czwartek godz. od 7:30 do 15:30

- piątek godz. od 7:30 do 14:00

w Urzędzie  Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59, na I piętrze w pokoju nr 16.

 Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA - pobierz
OŚWIADCZENIA - pobierz
WZÓR LISTY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH I POPIERAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA - pobierz

Metryka

sporządzono
2017-01-26 przez
udostępniono
2017-01-26 00:00 przez Krzysztof Kinal
zmodyfikowano
2017-01-26 10:41 przez Kinal Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
794
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.