Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2017, bieżące, menu 1348 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2017

ROK 2017

 1. Uchwała nr XXIX/210/17
  w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2017r
  pobierz
 2. Uchwała nr XXIX/211/17
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017
  pobierz
 3. Uchwała nr XXIX/212/17
  w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Santok na 2017 rok
  pobierz
 4. Uchwała nr XXIX/213/17
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 15
  pobierz
 5. Uchwała nr XXIX/214/2017
  w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach: 6, 51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35
  pobierz
  Załącznik nr 1
  pobierz
  Załącznik nr 2
  pobierz
 6. Uchwała nr XXIX/215/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 7. Uchwała nr XXIX/216/2017
  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Ludzisławice
  pobierz
 8. Uchwała nr XXIX/217/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
  pobierz
 9. Uchwała nr XXIX/218/17
  w sprawie: określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 10. Uchwała nr XXIX/219/2017
  w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  pobierz
 11. Uchwała nr XXIX/220/17
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystania z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych
  pobierz
 12. Uchwała nr XXIX/221/17
  w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  pobierz
 13. Uchwała nr XXIX/222/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 14. Uchwała nr XXX/223/17
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Gralewo i Janczewo
  pobierz
 15. Uchwała nr XXX/224/17
  w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 16. Uchwała nr XXX/225/17
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 17. Uchwała nr XXX/226/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Santok
  pobierz
  Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Santok
  pobierz
  Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Santok
  pobierz
  Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Santok
  pobierz
 18. Uchwała nr XXX/227/17
  w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  pobierz
 19. Uchwała nr XXX/228/17
  w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok
  pobierz
 20. Uchwała nr XXX/229/17
  w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 21. Uchwała nr XXX/231/17
  w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  pobierz
 22. Uchwała nr XXX/232/17
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok
  pobierz
  Złącznik nr 1 do przystąpienia do Uchwała nr XXX/232/17
  pobierz
 23. Uchwała nr XXXI/233/17
  w sprawie: sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
  pobierz
 24. Uchwała nr XXXI/234/17
  w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  pobierz
 25. Uchwała nr XXXI/235/17
  w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo
  pobierz
 26. Uchwała nr XXXI/236/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Janczewo
  pobierz
 27. Uchwała nr XXXI/237/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 28. Uchwała nr XXXI/238/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lipki Wielkie
  pobierz
 29. Uchwała nr XXXI/239/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 30. Uchwała nr XXXI/240/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 31. Uchwała nr XXXI/241/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 32. Uchwała nr XXXI/242/17
  w sprawie: odwołania radnego ze składu Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
  pobierz
 33. Uchwała nr XXXI/243/17
  w sprawie: przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023"
  pobierz
  Załącznik do uchwały nr XXXI/243/17
  pobierz
 34. Uchwała nr XXXI/244/17
  w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Warty i Dolnej Noteci"
  pobierz
  Załącznik do uchwały nr XXXI/244/17
  pobierz
 35. Uchwała nr XXXII/245/17
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
  pobierz
 36. Uchwała nr XXXII/246/17
  w sprawie:udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  pobierz
 37. Uchwała nr XXXII/247/17
  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020
  pobierz
 38. Uchwała nr XXXII/248/17
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020.
  pobierz
 39. Uchwała nr XXXII/249/17
  w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
  pobierz
 40. Uchwała nr XXXII/250/17
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
  pobierz
 41. Uchwała nr XXXII/251/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 42. Uchwała nr XXXII/252/17
  w sprawie: sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kostrzyn nad Odrą
  pobierz
 43. Uchwała nr XXXII/253/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 44. Uchwała nr XXXII/254/17
  w sprawie: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2017 - 2032 - aktualizacja
  pobierz
  Załącznik pobierz
 45. Uchwała nr XXXII/255/17
  w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 46. Uchwała nr XXXII/256/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 47. Uchwała nr XXXIII/257/17
  w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie _Dolina Warty i Dolnej Noteci_
  pobierz
  Załącznik
  w sprawie: obszaru chronionego krajobrazu o nazwie _Dolina Warty i Dolnej Noteci"
  pobierz
 48. Uchwała nr XXXIII/258/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 49. Uchwała nr XXXIII/259/17
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025
  pobierz
 50. Uchwała nr XXXIII/260/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 51. Uchwała nr XXXIII/261/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 52. Uchwała nr
  w sprawie:
  pobierz
 53. Uchwała nr XXXIV/262/17
  w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
  pobierz
 54. Uchwała nr XXXIV/263/17
  w sprawie: zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  pobierz
 55. Uchwała nr XXXIV/264/17
  w sprawie: nadania nazwy dla ronda w Wawrowie
  pobierz
 56. Uchwała nr XXXIV/265/17
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów, dla działki o nr. ewid. 109/11
  pobierz
 57. Uchwała nr XXXIV/266/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę gruntów połozonych w miejscowości Lipki Wielkie-dz.nr283/12 na dz.nr 317/13
  pobierz
 58. Uchwała nr XXXIV/267/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 59. Uchwała nr XXXIV/268/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Janczewo 10 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 60. Uchwała nr XXXIV/269/17
  w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
  pobierz
 61. Uchwała nr XXXIV/270/17
  w sprawie: uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
  pobierz
 62. Uchwała nr XXXIV/271/17
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
  pobierz
 63. Uchwała nr XXXIV/272/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 64. Uchwała nr XXXIV/273/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
  pobierz
 65. Uchwała nr XXXIV/274/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie Górki.
  pobierz
 66. Uchwała nr XXXIV/275/17
  w sprawie: odwołania radnego ze składu Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa
  pobierz
 67. Uchwała nr XXXV/276/17
  w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 68. Uchwała nr XXXV/277/17
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 69. Uchwała nr XXXVI/278/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice
  pobierz
 70. Uchwała nr XXXVI/279/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
  pobierz
 71. Uchwała nr XXXVI/280/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo
  pobierz
 72. Uchwała nr XXXVI/281/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo
  pobierz
 73. Uchwała nr XXXVI/282/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów
  pobierz
 74. Uchwała nr XXXVI/283/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik
  pobierz
 75. Uchwała nr XXXVI/284/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie
  pobierz
 76. Uchwała nr XXXVI/285/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe
  pobierz
 77. Uchwała nr XXXVI/286/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice
  pobierz
 78. Uchwała nr XXXVI/287/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce
  pobierz
 79. Uchwała nr XXXVI/288/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo
  pobierz
 80. Uchwała nr XXXVI/289/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Santok
  pobierz
 81. Uchwała nr XXXVI/290/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno
  pobierz
 82. Uchwała nr XXXVI/291/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno
  pobierz
 83. Uchwała nr XXXVI/292/17
  w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów
  pobierz
 84. Uchwała nr XXXVI/293/17
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku
  pobierz
 85. Uchwała nr XXXVI/294/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrowie
  pobierz
 86. Uchwała nr XXXVI/295/2017
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie
  pobierz
 87. Uchwała nr XXXVI/296/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią szkołę podstawową
  pobierz
 88. Uchwała nr XXXVI/297/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią szkołę podstawową
  pobierz
 89. Uchwała nr XXXVI/298/17
  w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok
  pobierz
 90. Uchwała nr XXXVI/299/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Wawrów 85/3 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 91. Uchwała nr XXXVI/300/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 92. Uchwała nr XXXVI/301/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
  pobierz
 93. Uchwała nr XXXVII/302/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 94. Uchwała nr XXXVIII/303/2017
  w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 95. Uchwała nr XXXVIII/304/17
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 96. Uchwała nr XXXVIII/305/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrowie
  pobierz
 97. Uchwała nr XXXVIII/306/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie
  pobierz
 98. Uchwała nr XXXVIII/307/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Santoku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Santoku
  pobierz
 99. Uchwała nr XXXVIII/308/17
  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lipkach Wielkich
  pobierz
 100. Uchwała nr XXXVIII/309/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 101. Uchwała nr XXXVIII/310/17
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025
  pobierz
  Załącznik
  pobierz
 102. Uchwała nr XXXVIII/311/17
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 103. Uchwała nr XXXIX/312/17
  w sprawie: Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
  pobierz
 104. Uchwała nr XXXIX/313/17
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze Gminy Santok
  pobierz
 105. Uchwała nr XXXIX/314/17
  w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych
  pobierz
 106. Uchwała nr XXXIX/315/17
  w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie _Dolina Warty i Dolnej Noteci_
  pobierz
 107. Uchwała nr XXXIX/316/17
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wawrów - dz. nr 135/184 i 135/185
  pobierz
 108. Uchwała nr XXXIX/317/17
  w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Lipkach Wielkich, ul. Szosowa 89 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 223/1, obr. Lipki Wielkie
  pobierz
 109. Uchwała nr XXXIX/318/17
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Janczewo - dz. nr 226/3
  pobierz
 110. Uchwała nr XXXIX/319/17
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 111. Uchwała nr XXXIX/320/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 112. Uchwała nr XXXIX/321/17
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025
  pobierz
 113. Uchwała nr XL/322/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018
  pobierz
 114. Uchwała nr XL/323/17
  w sprawie: miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2029
  pobierz
 115. Uchwała nr XL/324/17
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rokpobierz
 116. Uchwała nr XL/325/17
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
  pobierz
 117. Uchwała nr XL/326/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach Janczewo i Wawrów
  pobierz
 118. Uchwała nr XL/327/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 Mąkoszyce 15 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 119. Uchwała nr XL/328/17
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 Mąkoszyce 15 dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 120. Uchwała nr XL/329/17
  w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Santoku
  pobierz
 121. Uchwała nr XL/330/17
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
  pobierz
 122. Uchwała nr XL/331/17
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2029
  pobierz

Metryka

sporządzono
2017-02-07 przez
udostępniono
2017-02-07 00:00 przez Andrzej Szymczak
zmodyfikowano
2019-12-10 15:36 przez Szymczak Andrzej
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2518
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.