Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Santok Konsultacje Społeczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje Społeczne, bieżące, menu 1453 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

 

 


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SANTOK

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie:

 • Uchwały Nr XL/393/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
 • Uchwały Rady Gminy Santok nr XV/134/2019 z dnia 30 października 2019 r.
  w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok,
 • 6 i 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 225 ze zm.)
 • 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

informuję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Przedmiot konsultacji:

projekt „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strategia „Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe lata i dotyczy wszystkich mieszkańców. W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy, opracowano plan działań, cele kierunkowe i sposoby ich realizacji. Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko interesariuszom oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących Strategii i Prognozy.

Obszar objęty konsultacjami:

Konsultacja mają charakter ogólnogminny. Projekt dokumentu podlega konsultacjom z mieszkańcami Gminy Santok.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez 21 dni, tj.

od 21 kwietnia 2023r. do dnia 12 maja 2023r.

Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii.

Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej Gminy Santok www.santok.pl,, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok - www.santok.biuletyn.net (zakładka Strategia Rozwoju Gminy Santok) oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Santok (punkt obsługi interesanta).

 Formy i miejsce konsultacji konsultacji:

Uwagi i wnioski należy składać wyłącznie na formularzach konsultacyjnych umieszczonych na stronie internetowej:

 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: strategia@santok.pl
 • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Santok, ul. Gorzowska 59,
  66-431 Santok,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Santok (w godzinach pracy urzędu),
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Santok (w godzinach pracy urzędu).

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Santok.

 Uwaga:

Pisemne opinie wyrażone w innej formie niż poprzez formularz konsultacyjny lub złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji: na stronie internetowej Urzędu Gminy Santok oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok.

 

Ogłoszenie o konsultacji 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030

Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030

Formularz konsultacyjny Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030

 


 Wyniki konsultacji

do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030”

 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przedstawiamy protokół z przeprowadzonych konsultacji wraz z dokumentami po konsultacjach:

Protokół z konsultacji

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030

Diagnoza Strategiczna Uwarunkowań Rozwojowych Gminy Santok


Ruszają konsultacje Planu Mobilności

 

Od 15 grudnia do 15 stycznia będą trwały konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. To ostatni etap powstawania dokumentu, do którego zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych i przedsiębiorców.

Plan opracowywany jest wspólnie przez gminy Bogdaniec, Deszczno, Gorzów, Kłodawę, Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Santok, Skwierzynę, Strzelce Krajeńskie oraz Witnicę. Stanowi zintegrowaną i zrównoważoną koncepcję mobilności, mającą na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie przemieszczania, obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj.

Główny punkt konsultacji stanowi spotkanie dla mieszkańców i interesariuszy, podczas którego będzie można zapoznać się z dokumentem oraz rozwiązaniami transportowymi przewidzianymi dla regionu. Będzie to również okazja do wymiany opinii i argumentów pomiędzy autorami dokumentu, urzędnikami i mieszkańcami.

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia (wtorek) o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4 (niski parter). Miejsce jest dostępne dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Dotrzeć do niego można transportem publicznym - tramwajem (przystanki Herberta i Wełniany Rynek) oraz autobusem (przystanki Katedra, Arsenał, Jagiełły, Góra Powstańców). Nie obowiązują na nie zapisy, wstęp jest wolny.

Zapraszamy również do składania uwag i wniosków:

 • za pomocą ankiety on-line dostępnej tutaj,
 • drogą elektroniczną za pomocą formularza, na adres email: wgt@um.gorzow.pl
 • drogą tradycyjną – przez przesłanie pocztą papierowego formularza uwag i wniosków na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski,  z  adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”
 • osobiście na wydrukowanym formularzu uwag i wniosków w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, pokój 202, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 
 • podczas dyżurów telefonicznych w dni robocze, w okresie trwania konsultacji społecznych, w godzinach pracy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pod numerem telefonu 95 73 55 732/881.

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Santok w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych

Formularz uwag i wniosków

 
 

 

 


Działając na podstawie:

 • Uchwały Nr XL/393/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
 • Uchwały Rady Gminy Santok nr XV/134/2019 z dnia 30 października 2019 r.
  w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok,

 

Wójt Gminy Santok ogłasza konsultacje społeczne

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030”

 

Przedmiot konsultacji:

projekt „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030”

Strategia „Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe lata i dotyczy wszystkich mieszkańców. W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy, opracowano plan działań, cele kierunkowe i sposoby ich realizacji.

 

Obszar objęty konsultacjami:

Konsultacja mają charakter ogólnogminny.

Projekt dokumentu podlega konsultacjom:

 • z mieszkańcami Gminy Santok,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie Gminy Santok,
 • z sąsiednimi gminami w tym: Deszczno, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn i ich związkami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez 35 dni, tj.

od 12 grudnia 2022r. do dnia 16 stycznia 2023r.

 

Formy konsultacji obejmują:

 • Badanie opinii mieszkańców poprzez wypełnienie  ankiety (formularz konsultacyjny) on-line (na e-mail strategia@santok.pl)  i/lub  w wersji papierowej;
 • Zbieranie uwag  do  projektu  dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” oraz „Diagnozy  Strategicznej  Rozwoju  Gminy  Santok”.

 

Miejsce konsultacji:

w ramach konsultacji odbędzie się:

 • spotkanie konsultacyjne w dniu 19.12.2022r. o godz. 1500 w Centrum Kultury i Rekreacji
  w Santoku;
 • dyżur konsultacyjny w dniu 9 stycznia 2023r. od godz. 1500 do 1700 w Urzędzie Gminy Santok.

 

Uwaga:

 • projekty konsultowanych dokumentów oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne są na stronie internetowej Gminy Santok santok.pl,, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
  - www.santok.biuletyn.net (zakładka Strategia Rozwoju Gminy Santok) oraz w Urzędzie Gminy Santok,
 • wypełnione formularze zgłoszenia uwag należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Santok do dnia
  16 stycznia 2023r. lub bezpośrednio osobie prowadzącej spotkanie konsultacyjne,
 • pisemne opinie wyrażone w innej formie niż poprzez formularz konsultacyjny nie będą uwzględniane.

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji: na stronie internetowej Urzędu Gminy Santok oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok.

 

Ogłoszenie o konsultacji

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030

Diagnoza Strategiczna Uwarunkowań Rozwojowych Gminy Santok

Ankieta (Formularz konsultacyjny) - pdf

Ankieta (Formularz konsultacyjny) - wersja edytowalna

 

 

 

W związku z przyjęciem Strategii rozwoju ponadlokalnego MOF GW przez wszystkich partnerów poniżej prezentujemy:
 

OGŁOSZENIE

o konsultacji projektuGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na lata 2022 - 2025

 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY SANTOK NA LATA 2022 - 2025 - pobierz
 
 
ZARZĄDZENIE
NR XX/2022
WÓJTA GMINYSANTOK
z dnia 11.03.2022r - pobierz
 

Formularz konsultacji projektu na lata 2022 - 2025 (dot. mieszkańców) - pobierz

 

ZARZĄDZENIE
NR XIX/2022
WÓJTA GMINYSANTOK
z dnia 11.03.2022r - pobierz

Formularz konsultacji projektu na lata 2022 - 2025 (dot. organizacji pozarządowych) - pobierz

 


 


 

OGŁOSZENIE

o możliwości zapoznania się z projektem Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373) Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje o możliwości zapoznania się z projektem Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się w dniach od 24 lutego do 18 marca
2022 r.
w Wydziale Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34, III piętro, pokój 308, w godzinach pracy Urzędu (od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy
i czwartki, 7:30-16:30 we wtorki, 7:30-14:30 w piątki), po uprzednim umówieniu się telefonicznie (95 73 55 843).

Uwagi i wnioski w ww. sprawie należy składać w jeden z poniższych sposobów:

- pisemnie na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.,

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

- drogą elektroniczną na adres: zip@um.gorzow.pl.

Nadesłane po wyznaczonym terminie uwagi nie będą rozpatrywane.

Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko

Strategiarozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030

Link do ogłoszenia

 

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Santok

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - pobierz

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 - pobierz

2. Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji:

- formularz pdf

- formularz w wersji edytowalnej 

 

Protokół z  przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

projektu Uchwały Rady Gminy Santok  w sprawiewyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - pobierz 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Santok

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - pobierz

1. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - pobierz

2. Załącznik do uchwały:

- mapa cz. 1

- mapa cz. 2

- mapa cz. 3

- mapa cz. 4

- mapa cz. 5

- mapa cz. 6

- mapa cz. 7

- mapa całośźć (poglądowa) - pobierz

3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Santok - pobierz

4. Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji:

- formularz pdf

- formularz w wersji edytowalnej


 

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030

W terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030.

Strategia obejmuje Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie, Miasto i Gmina Witnica oraz Powiat Gorzowski.

W ramach konsultacji społecznych w Gminie Santok zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu  6 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 w Gminnej Bibliotece w Santoku. Podczas spotkania wykonawca strategii – Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, przedstawi założenia strategii, główne problemy wynikające z diagnozy obszaru, zaprezentuje wizję, misję, cele, priorytety i kierunki działań zapisane w strategii. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag, przekazania opinii i sugestii.

Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag (link do formularza poniżej), poprzez przesłanie na e-mail: strategia@um.gorzow.pl lub wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z adnotacją na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.

Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej MOF GW https://badania-online.pl/cawi2/index.php/469588?newtest=Y&lang=pl

Ponadto istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej na temat głównych założeń strategii pod numerem 95 73 55 843 (w dni robocze, podczas trwania konsultacji społecznych, od godz. 12:00 do 15:00).

Celem strategii rozwoju ponadlokalnego jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie samorządów.

Prace nad strategią rozpoczęły się w lipcu 2021 r. W ramach prac nad dokumentem odbyły się wywiady oraz warsztaty diagnostyczne i strategiczne przy udziale ekspertów z samorządów wchodzących w skład MOF GW, reprezentantów instytucji ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przedsiębiorców. Dzięki informacjom zgromadzonym w efekcie ww. prac, możliwe było rzetelne przygotowanie diagnozy, określenie wizji, misji, celów, priorytetów oraz wspólnych kierunków działań.

Sporządzenie strategii rozwoju ponadlokalnego jest jednym z etapów przygotowania MOF GW do wdrażania środków w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.

Projekt Strategii wraz z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz formularz uwag znajdują się pod poniższymi linkami.

link do strategii

link do diagnozy

link do formularza uwag

link do ogłoszenia

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z form konsultacji.

 


 

ZARZĄDZENIE
NR LXVII/2021
WÓJTA GMINYSANTOK
z dnia 14 grudnia 2021r. - pobierz

Formularz konsultacji projektu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Santok na 2022 rok (dot. mieszkańców)- pobierz

ZARZĄDZENIE
NR LXVII/2021
WÓJTA GMINYSANTOK
z dnia 14 grudnia 2021 r. - pobierz

Formularz konsultacji projektu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Santok na 2022 rok (dot. organizacji pozarządowych)- pobierz

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY SANTOK NA 2022 ROK - pobierz

 

ZARZĄDZENIE NR
LXVIII/2021
WÓJTA GMINY SANTOK
z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzenia konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - pobierz

Formularz konsultacji projektu Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (dot. organizacji pozarządowych) - pobierz

 

ZARZĄDZENIE
NR LXX/2021
WÓJTA GMINYSANTOK
z dnia 14 grudnia 2021 r. p - pobierz

Formularz konsultacji projektu Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (dot. mieszkańców)- pobierz

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 - pobierz

Zapraszamy na konsultacje projektu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021 - 2025 - pobierz

ZARZĄDZENIE NR VI/2021
WÓJTA GMINYSANTOK
z dnia 09 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu pod nazwą
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021 - 2025. - pobierz

ZARZĄDZENIE NR VII /2021
WÓJTA GMINYSANTOK
z dnia 09 sierpnia 2021
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu pod nazwą Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021 -2025 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021 -2025 - pobierz

Załącznik nr 1
Formularz konsultacji projektu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021 – 2025 (dot. mieszkańców) - pobierz

Załącznik nr 2
Formularz konsultacji projektu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021 – 2025 (dot. organizacji pozarządowych) - pobierz


 PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok w zakresie projektu pod nazwą Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 2021 rok.


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok
w zakresie projektu pod nazwą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.


ZARZĄDZENIE NR LXXXVIII/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 11 grudnia 2020 r.

 w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu pod nazwą
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

 

Załącznik nr 1:

Formularz konsultacji (dot. mieszkańców)

 

ZARZĄDZENIE NR LXXXIX/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 11 grudnia 2020 r.

 w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rokz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załącznik nr 1:

Formularz konsultacji (dot. organizacji pozarządowych)

 

Załącznik nr 2 do konsultacji:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY SANTOK NA 2021 ROK


 

ZARZĄDZENIE NR XC/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 11 grudnia 2020 r.

 w sprawie­: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 2021rok  z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załącznik nr 1:

Formularz konsultacji (dot. mieszkańców)

 

ZARZĄDZENIE NR XCI/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 11 grudnia 2020 r.

 w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu pod nazwą
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 2021 rok.

Załącznik nr 1:

Formularz konsultacji (dot. organizacji pozarządowych)

 

Załącznik nr 2 do konsultacji:

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK

 


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021 – 2025
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok
w zakresie projektu pod nazwą Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021 – 2025.

 


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Wspierania Rodziny
w Gminie Santok na lata 2021 – 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok w zakresie projektu pod nazwą Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Santok na lata 2021 – 2023.

 


ZARZĄDZENIE NR LXXXI/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu pod nazwą
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Santok na lata 2021 – 2023.

 

Załącznik nr 1:

Formularz konsultacji projektu (dot. mieszkańców)

 

ZARZĄDZENIE NR LXXXII/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Santok na lata 2021 – 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załącznik nr 1:

Formularz konsultacji projektu (dot. organizacji pozarządowych)

 

Załącznik nr 2 do konsultacji:

GMINNY PROGRAMWSPIERANIA RODZINY W GMINIE SANTOK NA LATA 2021 – 2023

 


ZARZĄDZENIE NR  LXXXIII/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu pod nazwą
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w  Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021 – 2023

Załącznik nr 1:

Formularz konsultacji projektu (dot. mieszkańców)

 

 

ZARZĄDZENIE NR LXXXIV/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 26 listopada 2020r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu pod nazwą Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021 – 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Załącznik nr 1:

Formularz konsultacji projektu (dot. organizacji pozarządowych)

 

Załącznik nr 2 do konsultacji:

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W  RODZINIE DLA  GMINY SANTOK NA LATA 2021- 2025

 

 

 


 


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji projektu pod nazwą Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 - 2025 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok w zakresie projektu pod nazwą Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 - 2025.

 


 ZARZĄDZENIE NR LXV/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu pod nazwą
Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Załącznik nr 1

Formularz konsultacji projektu Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025 (dot. organizacji pozarządowych)

 

 

ZARZĄDZENIE NR LXVI/2020

WÓJTA GMINYSANTOK

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu pod nazwą
Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025.

 

Załącznik nr 1

Formularz konsultacji projektu Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025 (dot. mieszkańców)

 

 

PROJEKT Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025

 


ZARZĄDZENIE NR 36/2020

WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzenia konsultacji projektu pod nazwą Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Formularz konsultacji projektu Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025 (dot. organizacji pozarządowych) - pobierz

 

Formularz kosultacji projektu Strategia Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021 – 2025 (dot. mieszkańców) - pobierz

 

 

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu pod nazwą Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021- 2025 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie

pobierz

 

 

protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok w zakresie projektu pod nazwą Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021 - 2025

pobierz

 

Metryka

sporządzono
2020-09-14 przez
udostępniono
2020-09-14 00:00 przez Cierach Alicja
zmodyfikowano
2023-05-16 09:08 przez Cierach Alicja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1037
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.