Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2021, bieżące, menu 1456 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2021

ROK 2021

1. Uchwała Nr XXIX/276/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia braku przesłanek do wygaszenia mandatu radnej Katarzyny Szafrańskiej - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

2. Uchwała Nr XXIX/277/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Gorzowska” - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

3. Uchwała Nr XXIX/278/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

4. Uchwała Nr XXIX/279/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

5. Uchwała Nr XXIX/280/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w przedmiocie zmiany Uchwały nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

6. Uchwała Nr XXIX/281/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo. - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

7. Uchwała Nr XXIX/282/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w miejscowościach Janczewo i Gralewo - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

8. Uchwała Nr XXIX/283/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odc. od Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska I etap w miejscowości Janczewo”. - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

9. Uchwała Nr XXIX/284/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowaniaz drogąwojewódzką nr 158 w miejscowości Janczewo”. - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

10. Uchwała Nr XXIX/285/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich poprzez zmianę jego siedziby - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

11. Uchwała Nr XXIX/286/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2021 - pobierz, wyniki głosowania -  pobierz

12. Uchwała Nr XXX/287/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez GminęSantok w 2021 roku. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

13. Uchwała Nr XXX/288/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych.w formie pracy podwórkowej - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

14. Uchwała Nr XXX/289/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku - pobierz, wyniki głosowania - pobierz, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - pobierz

15. Uchwała Nr XXX/290/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2021 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

16. Uchwała Nr XXX/291/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipki Wielkie oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

17. Uchwała Nr XXX/292/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

18. Uchwała Nr XXX/293/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 158, na ternie gminy Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

19. Uchwała Nr XXX/294/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

20. Uchwała Nr XXX/295/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2021 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

21. Uchwała Nr XXX/296/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2021-2038 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

22. Uchwała Nr XXX/297/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

23. Uchwała Nr XXX/298/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

24. Uchwała Nr XXX/299/2021 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

25. Uchwała Nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określeniawzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokościdochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzającychdzieńzłożenia wniosku  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

26. Uchwała Nr XXXI/301/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatkówna pokrycie kosztów pogrzebu  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

27. Uchwała Nr XXXI/302/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie   w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Mariny Santok oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalenia cen i opłat za wypożyczaniesprzętu wodnego oraz wynajmu domków wypoczynkowych znajdującychsię na terenie mariny. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

28. Uchwała Nr XXXI/303/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie w sprawie odstępstwaod zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

29. Uchwała Nr XXXI/304/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie  w sprawie wyrażeniawoli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Santok porozumienia międzygminnegodotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu „Planu ZrównoważonejMobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

30. Uchwała Nr XXXI/305/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzącychskład mieszkaniowego zasobu Gminy Santok  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

31. Uchwała Nr XXXI/306/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażeniazgody na nieodpłatneprzejęcie przez Gminę Santok prawa własnościnieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 240 położonejobrębie Czechów, gm. Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

32. Uchwała Nr XXXI/307/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/08 Rady Gminy Santok z dnia 21.02.2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

33. Uchwała Nr XXXI/308/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2021  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

34. Uchwała Nr XXXI/309/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2021-2038  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

35. Uchwała Nr XXXI/310/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie  przyjęciastanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego wniosku o weryfikacjęi zmianę decyzji Lubuskiego Kuratora Oświatydotyczącą braku zgody na przeniesienie Przedszkola Gminnego w Lipkach Wielkich do budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

36. Uchwała Nr XXXI/311/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie znania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

37. Uchwała Nr XXXI/312/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie znania petycji za niezasługującą na uwzględnienie  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

38. Uchwała Nr XXXII/313/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

39. Uchwała Nr XXXII/314/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

40. Uchwała Nr XXXII/315/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

41. Uchwała Nr XXXII/316/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na zawarcie przez Gminę Santok porozumienia celem opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

42. Uchwała Nr XXXII/317/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w rejonie linii kolejowej w miejscowości Płomykowo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

43. Uchwała Nr XXXII/318/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXXI/305/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

44. Uchwała Nr XXXII/319/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

45. Uchwała Nr XXXII/320/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

46. Uchwała Nr XXXII/321/2021 Rady Gminy Santok z dnia 9 czerwca  2021 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

47. Uchwała Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie  określenia ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2021/2022 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

48. Uchwała Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/123/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

49. Uchwała Nr XXXIII/324/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Santok na lata 2021-2032 – aktualizacja”
- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

50. Uchwała Nr XXXIII/325/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

51. Uchwała Nr XXXIII/326/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

52. Uchwała Nr XXXIII/327/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie  dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

53. Uchwała Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego powyżej terenu kolejowego w miejscowości Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

54. Uchwała Nr XXXIII/329/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

55. Uchwała Nr XXXIII/330/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca  2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/321/2021- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

56. Uchwała Nr XXXIV/331/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021-2025 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

57. Uchwała Nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

58. Uchwała Nr XXXIV/333/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

59. Uchwała Nr XXXIV/334/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Czechów- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

60. Uchwała Nr XXXIV/335/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezciężarowe odłączenie działki z księgi wieczystej  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

61. Uchwała Nr XXXIV/336/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 126, obr. Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

62. Uchwała Nr XXXIV/337/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Santok z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

63. Uchwała Nr XXXIV/338/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021   - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

64. Uchwała Nr XXXIV/339/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

65. Uchwała Nr XXXIV/340/2021 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - pobierz

66. Uchwała Nr XXXV/341/2021 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich - pobierz, wyniki głosowania - pobierzROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - pobierz

67. Uchwała Nr XXXV/342/2021 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

68. Uchwała Nr XXXV/343/2021 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

69. Uchwała Nr XXXV/344/2021 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

70. Uchwała Nr XXXVI/345/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

71. Uchwała Nr XXXVI/346/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/08 Rady Gminy Santok z dnia 21.02.2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

72. Uchwała Nr XXXVI/347/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Santok nieruchomości położonej w Czechowie stanowiącej własność Skarbu Państwa - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

73. Uchwała Nr XXXVI/348/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kłodawa o uznanie lasów za ochronne - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

74. Uchwała Nr XXXVI/349/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


75. Uchwała Nr XXXVI/350/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


76. Uchwała Nr XXXVI/351/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


77. Uchwała Nr XXXVI/352/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


78. Uchwała Nr XXXVI/353/2021 Rady Gminy Santok z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

79. Uchwała Nr XXXVII/354/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


80. Uchwała Nr XXXVII/355/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


81. Uchwała Nr XXXVII/356/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


82. Uchwała Nr XXXVII/357/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/157/16 Rady Gminy Santok z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


83. Uchwała Nr XXXVII/358/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

84. Uchwała Nr XXXVII/359/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

85. Uchwała Nr XXXVII/360 Rady Gminy Santok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2022-2038. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

86. Uchwała Nr XXXVII/361/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

87. Uchwała Nr XXXVIII/362/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

88. Uchwała Nr XXXVIII/363/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

89. Uchwała Nr XXXVIII/364/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

90. Uchwała Nr XXXVIII/365/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Santok, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

91. UchwałaNr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

92. Uchwała Nr XXXVIII/367/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i petycji na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

93. Uchwała Nr XXXVIII/368/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

94. Uchwała Nr XXXVIII/369/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

95. Uchwała Nr XXXVIII/370/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2021w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2022r. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2021-03-02 przez
udostępniono
2021-03-02 00:00 przez Krystosik Joanna
zmodyfikowano
2022-10-27 11:54 przez Krystosik Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1837
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.