Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2022, bieżące, menu 1490 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2022

ROK 2022

 1. Uchwała nr XXXIX/371/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 2. Uchwała nr XXXIX/372/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 3. Uchwała nr XXXIX/373/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony, oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy - pobierz,wyniki głosowania - pobierz
 4. Uchwała nr XXXIX/374/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 5. Uchwała nr XXXIX/375/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - pobierz,  wyniki głosowania - pobierz
 6. Uchwała nr XXXIX/376/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Wawrów oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 7. Uchwała nr XXXIX/377/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lipki Wielkie - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 8. Uchwała nr XXXIX/378/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości Czechów - pobierz,wyniki głosowania - pobierz
 9. Uchwałanr XXXIX/379/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości Wawrów - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 10. Uchwała nr XXXIX/380/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 11. Uchwała nr XXXIX/381/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia gminy Santok do realizacji Programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 12. Uchwała nr XXXIX/382/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3 a pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2022 roku - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 13. Uchwała nr XXXIX/383/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Santok, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 14. Uchwała nr XXXIX/384/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie zmiany uchwały  nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 15. Uchwała nr XXXIX/385/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 16. Uchwała nr XXXIX/386/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 17. Uchwała nr XXXIX/387/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie uznania skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku za bezzasadną - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 1. Uchwała nr XXXIX/388/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Santok nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr dz. 627/1 obr. Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 2. Uchwała nr XXXIX/389/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego wsparcia Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w związku z usunięciem przez Ministra Zdrowia z Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Lubuskiego na lata 2022-2026 strategicznych dla rozwoju i realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa lubuskiego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 3. Uchwała nr XXXIX/390/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie  zadania pn. „Wykonania odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 4. Uchwała nr XXXIX/391/2022 Rady Gminy Santok z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego  na dofinansowanie  zadania pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odcinku od Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska – I etap w miejscowości Janczewo” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 5. Uchwała Nr XL/392/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na lata 2022-2025. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 6. Uchwała Nr XL/393/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 7. Uchwała Nr XL/394/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata  2023-2030. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 8. Uchwała Nr XL/395/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Santok w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2021 – 2027.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 9. Uchwała Nr XL/396/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 10. Uchwała Nr XL/397/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nadania imienia stadionowi mini żużlowemu w Wawrowie - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 11. Uchwała Nr XL/398/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Santok prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 135/196 położonej w obrębie Wawrów, gm. Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 12. Uchwała Nr XL/399/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 111/15, obr. Santok.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 13. Uchwała Nr XL/400/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Gralewo.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 14. Uchwała Nr XL/401/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2022.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 15. Uchwała Nr XL/402/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty  przez rolników i ich domowników  na wyznaczonych miejscach.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 16. Uchwała Nr XL/403/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Santok oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta w tym zakresie.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 17. Uchwała Nr XL/404/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w rejonie linii kolejowej w miejscowości Płomykowo.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 18. Uchwała Nr XL/405/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipkach Wielkich oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - pobierz
 19. Uchwała Nr XL/406/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Santoku oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - pobierz
 20. Uchwała Nr XL/407/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 21. Uchwała Nr XL/408/2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 22. Uchwała Nr XLI/409/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 23. Uchwała Nr XLI/410/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 24. Uchwała XLII/411/2022   Rady Gminy Santok z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 25. Uchwała Nr XLII/412/2022 Rady Gminy Santok z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 26. Uchwała Nr XLIII/413/2022 Rady Gminy Santok z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 27. Uchwała Nr XLIII/414/2022 Rady Gminy Santok z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 28. Uchwała Nr XLIII/415/2022 Rady Gminy Santok z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 29. Uchwała Nr XLIII/416/2022 Rady Gminy Santok z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Santok na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 30. Uchwała Nr XLIII/417/2022 Rady Gminy Santok z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 31. Uchwała Nr XLIII/418/2022 Rady Gminy Santok z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 32. Uchwała Nr XLIII/419/2022 Rady Gminy Santok z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 33. Uchwała XLIV/420/2022 Rady Gminy Santok z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 34. Uchwała XLV/421/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr XLVIII/381/18  z dnia 6 września 2018 w sprawie  określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, jak również nauczycieli niewymienionych w art 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 35. Uchwała XLV/422/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2022/2023 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 36. Uchwała XLV/423/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022 r.  w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 37. Uchwała XLV/424/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022 r.  w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2022-2023 – aktualizacja”. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 38. Uchwała Nr XLV/425/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały
  budżetowej Gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 39. Uchwała Nr XLV/426/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 40. Uchwała XLV/427/2022 Rady Gminy Santok z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 41. Uchwała XLVI/428/2022 z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 
 42. Uchwała Nr XLVII/429/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w rejonie ulicy Wiśniowej w Janczewie. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 43. Uchwała Nr XLVII/430/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Santok, obręb 0001 Wawrów, dla działek położonych przy granicy z m. Gorzowem Wlkp. o numerach: 6, 51/6, 51/7, 452/1, 452/4, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/12, 452/13, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/35. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 44. Uchwała Nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior + w Płomykowie oraz nadania statutu. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 45. Uchwała Nr XLVII/432/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Płomykowie. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 46. Uchwała Nr XLVII/433/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 47. Uchwała Nr XLVII/434/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 48. Uchwała Nr XLVII/435/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 49. Uchwała Nr XLVII/436/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2022-2038  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 50. Uchwała Nr XLVII/437/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r.w sprawie uznania petycji na niezasługująca na uwzględnienie. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 51. Uchwała Nr XLVII/438/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 52. Uchwała Nr XLVIII/439/2022 Rady Gminy Santok z dnia 6 października 2022 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 53. Uchwała Nr XLIX/440/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 54. Uchwała Nr XLIX /441/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 55. Uchwała Nr XLIX /442/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 56. Uchwała Nr XLIX/443/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego powyżej terenu kolejowego w miejscowości Santok.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 57. Uchwała Nr XLIX/444/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 58. Uchwała Nr XLIX/445/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Gralewo na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 59. Uchwała Nr XLIX/446/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F Wawrów – Czechów. Etap II”. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 60. Uchwała Nr XLIX/447/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F Wawrów – Czechów. Etap II” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 61. Uchwała Nr XLIX/448/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1359 F Baranowice”. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 62. Uchwała Nr XLIX/449/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1403F Płomykowo” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 63. Uchwała Nr XLIX/450/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok   - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 64. Uchwała Nr XLIX/451/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 65. Uchwała Nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 66. Uchwała Nr XLIX/453/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 67. Uchwała Nr XLIX/454/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 68. Uchwała Nr XLIX/455/2022 Rady Gminy Santok z dnia 26 października 2022r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w zakresie Opracowania projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi nr 1351F w m. Stare Polichno”. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 69. Uchwała Nr LI/456/2022 Rady Gminy Santok z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 70. Uchwała Nr LII/457/2022 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie  określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej na terenie gminy Santok, na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 71. Uchwała Nr LII/458/2022 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie   zmiany Uchwały Nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior + w Płomykowie oraz nadania statutu - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 72. Uchwała Nr LII/459/2022 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 73. Uchwała Nr LII/460/2022 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 74. Uchwała Nr LIII/461/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 75. Uchwała Nr LIII/462/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 76. Uchwała Nr LIII/463/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 77. Uchwała Nr LIII/464/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Santok na lata 2023-2026. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 78. Uchwała Nr LIII/465/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 79. Uchwała Nr LIII/466/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/329/14 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 80. Uchwała Nr LIII/467/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 81. Uchwała Nr LIII/468/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 82. Uchwała Nr LIII/469/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2038. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 83. Uchwała Nr LIII/470/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uznania petycji za bezzasadną - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 84. Uchwała Nr LIV/471/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 85. Uchwała Nr LIV/472/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i petycji na rok 2023 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 86. Uchwała Nr LIV/473/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2023. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 87. Uchwała Nr LIV/474/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2023.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 88. Uchwała Nr LIV/475/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2023r. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 89. Uchwała Nr LIV/476/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w miejscowości Janczewo. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 90. Uchwała Nr LIV/477/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w rejonie terenu kolejowego i kanału Pulsa w miejscowości Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 91. Uchwała Nr LIV/478/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w rejonie ul. Sadowej w miejscowości Wawrów. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 92. Uchwała Nr LIV/479/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w rejonie stadionu miniżużlowego w miejscowości Wawrów. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 93. Uchwała Nr LIV/480/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego w  miejscowości Wawrów. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 94. Uchwała Nr LIV/481/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok obszaru położonego powyżej terenu kolejowego w miejscowości Santok. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz
 95. Uchwała Nr LIV/482/2022 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2022 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

Metryka

sporządzono
2022-03-16 przez Krystosik Joanna
udostępniono
2022-03-16 00:00 przez Krystosik Joanna
zmodyfikowano
2023-02-27 11:58 przez Krystosik Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1247
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.