Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Santok
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Santok  / Uchwały Rady Gminy  / ROK 2013
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ROK 2013 ROK 2013


Uchwały, rok 2013


 1. Uchwała Nr XXVI/200/13
  w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6
  pobierz
 2. Uchwała Nr XXVI/201/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 3. Uchwała Nr XXVI/202/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  pobierz
 4. Uchwała Nr XXVI/203/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 5. Uchwała Nr XXVI/204/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 6. Uchwała Nr XXVI/205/13
  w sprawie: rozpatrzenia skargi
  pobierz
 7. Uchwała Nr XXVII/206/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Santok
  pobierz
 8. Uchwała Nr XXVII/207/13
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
  pobierz
 9. Uchwała Nr XXVII/208/13
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  pobierz
 10. Uchwała Nr XXVI/209/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 11. Uchwała Nr XXVI/210/13
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013-2020
  pobierz
 12. Uchwała Nr XXVII/211/13
  w sprawie: zmiany Uchwały NR XXII/164/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gralewo w gminie Santok
  pobierz
 13. Uchwała Nr XXVII/212/2013
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów
  pobierz
 14. Uchwała Nr XXVII/213/13
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2013
  pobierz
  Załącznik Nr 1
  pobierz
  Roztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego
  pobierz
  Tekst ujednolicony
  uchwały nr XXVII/213/13 Rady Gminy Santok z dnia 21.03.2013r
  pobierz
 15. Uchwała Nr XXVII/214/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  pobierz
 16. Uchwała Nr XXVIII/215/13
  w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
  pobierz
 17. Uchwała Nr XXVIII/216/13
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok za 2012 rok
  pobierz
 18. Uchwała Nr XXVIII/217/13
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wawrów
  pobierz
 19. Uchwała Nr XXVIII/218/13
  w sprawie: określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Santok
  pobierz
 20. Uchwała Nr XXVIII/219/13
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Santok
  pobierz
 21. Uchwała Nr XXVIII/220/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
  Załącznik
  pobierz
 22. Uchwała Nr XXVIII/221/13
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 - 2020
  pobierz
  Załącznik
  pobierz
 23. Uchwała Nr XXIX/222/13
  w sprawie: współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie "Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego"
  pobierz
 24. Uchwała Nr XXIX/223/13
  w sprawie: przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku
  pobierz
 25. Uchwała Nr XXX/224/13
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej
  pobierz
 26. Uchwała Nr XXX/225/13
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 -2016
  pobierz
 27. Uchwała Nr XXX/226/13
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Santok
  pobierz
 28. Uchwała Nr XXX/227/13
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013- 2016
  pobierz
 29. Uchwała Nr XXX/228/13
  w sprawie: wykupu gruntu w miejscowości Janczewo
  pobierz
 30. Uchwała Nr XXX/229/13
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Lipki Wielkie
  pobierz
 31. Uchwała Nr XXX/230/2013
  w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Santok
  pobierz
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Santok
  Nr XXX/230/2013 z dnia 27.06.2013r.
  pobierz
 32. Uchwała Nr XXX/231/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia
  pobierz
 33. Uchwała Nr XXX/232/13
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
  pobierz
 34. Uchwała Nr XXX/233/13
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
  pobierz
 35. Uchwała Nr XXX/234/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 36. Uchwała Nr XXX/235/13
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 - 2020
  pobierz
 37. Uchwała Nr XXX/236/13
  w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w gminie Santok
  pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  do Uchwały Nr XXX/236/13
  pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 2
  do Uchwały Nr XXX/236/13
  pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 3
  do Uchwały Nr XXX/236/13
  pobierz
 38. Uchwała Nr XXX/237/13
  w sprawie: rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok obejmujących tereny w miejscowości: Janczewo
  pobierz
 39. Uchwała Nr XXX/238/13
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Janczewo
  pobierz
 40. Uchwała Nr XXXI/239/13
  w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Santok
  pobierz
 41. Uchwała Nr XXXI/240/13
  w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w obrębie Lipki Małe dla dotychczasowego Najemcy
  pobierz
 42. Uchwała Nr XXXI/241/13
  w sprawie: zmiany uchwały buzetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 43. Uchwała Nr XXXI/242/13
  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  pobierz
 44. Uchwała Nr XXXI/243/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
  pobierz
 45. Uchwała Nr XXXI/244/13
  w sprawie: regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
  pobierz
 46. Uchwała Nr XXXI/245/13
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok, oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Wawrów
  pobierz
 47. Uchwała Nr XXXI/246/13
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej oraz terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewid. 166/10, 166/12, 166/13, 174/1 oraz na części działek o nr ewid. 174/2, 175/1 we wsi Wawrów, gmina Santok.
  pobierz
 48. Uchwała Nr XXXI/247/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Gorzowskiego zadania polegającego na sprawowaniu funkcji zarządcy drogi powiatowej Nr 1406 F w granicach administracyjnych gminy Santok
  pobierz
 49. Uchwała Nr XXXII/248/13
  w sprawie: programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
  pobierz
 50. Uchwała Nr XXXII/249/13
  w sprawie: rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gralewo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2014
  pobierz
 51. Uchwała Nr XXXII/250/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
  pobierz
 52. Uchwała Nr XXXII/251/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
  pobierz
 53. Uchwała Nr XXXII/252/13
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
  pobierz
 54. Uchwała Nr XXXII/253/13
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Santok.
  pobierz
 55. Uchwała Nr XXXII/254/13
  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Santok
  pobierz
 56. Uchwała Nr XXXII/255/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 57. Uchwała Nr XXXIII/256/13
  w sprawie: współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
  pobierz
 58. Uchwała Nr XXXIII/257/13
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  pobierz
 59. Uchwała Nr XXXIII/258/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 60. Uchwała Nr XXXIV/259/13
  w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
  pobierz
 61. Uchwała Nr XXXIV/260/13
  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2014 - 2020
  pobierz
 62. Uchwała Nr XXXIV/261/13
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
  pobierz
 63. Uchwała Nr XXXIV/262/13
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
  pobierz
 64. Uchwała Nr XXXIV/263/13
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janczewo
  pobierz
 65. Uchwała Nr XXXIV/264/13
  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszrów położonych w gminie Santok obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 196/14, 196/18, 196/22, 196/124, 455/1, 455/20, 455/21
  pobierz
 66. Uchwała Nr XXXIV/265/13
  w sprawie: rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych w projekcie zmiany studim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok
  pobierz
 67. Uchwała Nr XXXIV/266/13
  w sprawie: zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok"
  pobierz
 68. Uchwała Nr XXXIV/267/2013
  w sprawie: dopłaty do ceny wody dostarczanej za pośrednictwem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
  pobierz
 69. Uchwała Nr XXXIV/268/13
  w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gorzowskim, Gminą Santok i Gminą Zwierzyn w celu opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji (zadania) pn. "Remont drogi powiatowej nr 1402F oraz drogi gminnej na odcinku Płomykowo-Górki Noteckie".
  pobierz
 70. Uchwała Nr XXXIV/269/13
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
  pobierz
 71. Uchwała Nr XXXIV/270/13
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 - 2020
  pobierz
 72. Uchwała Nr XXXIV/271/2013
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki
  pobierz
 73. Uchwała Nr XXXIV/272/2013
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, na działkach o nr ewid. 166/10,166/12, 166/13, 174/1 oraz na części działek o nr ewid. 174/2, 175/1
  pobierz


data wytworzenia2013-02-04
data udostępnienia2013-02-04
sporządzone przez
opublikowane przezKrzysztof Kinal
ilość odwiedzin511
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Santok, Gorzowska 59, 66-431 Santok, tel.: +48.957287510, fax: +48.957287511, urzad@santok.pl, www.santok.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@