Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami Rejestr wniosków
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr wniosków, bieżące, menu 1391 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr wniosków

Rejestr wniosków

Nr                                                Przedmiot wniosku                                                    Wniosek wraz
z odpowiedzią
 2018
 1. Rejestr wyborców

wniosek i odpowiedź

 2.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wskazania:

 1. podmiotów, które świadczyły usługi na rzecz Gminy Santok w okresie kadencji w latach 2014r. - 2018r.,
 2. usług (spośród usług, o których mowa w pkt 1), które były związane z realizacją inwestycji z podaniem przedmiotowej  inwestycji,
 3. sposobu wyłonienia podmiotu w celu świadczenia usługi, o której mowa w pkt 1,
 4. kwoty za jaką dany podmiot realizował usługę, o której mowa w pkt 1,
 5. informacji o dotrzymaniu harmonogramów dla inwestycji prowadzonych w okresie kadencji
  w latach 2014r. - 2018r. oraz przyczyn ewentualnego niedotrzymania tych harmonogramów.

 pobierz wniosek

pobierz odpowiedź

 3 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wskazania:
 1. Inwestycji realizowanych przez Gminę Santok z rozbiciem na lata 2015-2018,
 2. Kwot, za jakie były realizowane inwestycje,
 3. Wyszczególnienia ile pozyskano środków zewnętrznych na inwestycję i jaki był wkład własny dla poszczególnych zamówień o których mowa w pkt 2,
 4. Wykonawców poszczególnych inwestycji, podwykonawców (jeżeli występowali) z uwzględnieniem kwoty, za jaką wykonywali usługę oraz wskazanie dostawców towarów i usług.
 wniosek i odpowiedź
2019
1

 Wniosek o udestępnienie informacji publicznej - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939

 1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
 2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
 3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
 4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
 5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r
 wniosek i odpowiedź
 2 

 Wniosek o udestępnienie informacji publicznej - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt EKOSTRAŻ, KRS 0000352569

1. Postępowania administracyjne w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi na podst. art. 7 ustawy o ochronie zwierząt w latach 2016 - 2018 wraz z zanonimizowanymi decyzjami administarcyjnymi z uzasadnieniem

 wniosek

odpowiedź

 3

 Wniosek o udestępnienie informacji publicznej - Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., KRS 0000282658

Ankieta dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2018

 wniosek
 4

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Sieć Obywatelska Watchdog Polska

1. Czy w Urzędzie Gminy bądź jednostce organizacyjnej Gminy prowadzone są media?

2.Rodzaj prowadzonych mediów.

3. Czy Gmina prowadzi dzinnik lub czasopismo?

4. Przesłanie 5 ostatnich numerów czasopisma

5. Informacji o wydatkach Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016,2017 i 2018.

 wniosek

odpowiedź

 5 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - udostepnienie operatu szacunkowego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wniosek i odpowiedź
 6

 Wniosek o dostęp do informacji publicznej:

1.Czy Państwa jednostka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, a jeżeli tak to proszę o podanie:

a)    daty  zakończenia obowiązywania umowy;

b)     wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi miesięcznie

c)  przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej  

d)imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych

 

2.Czy Państwa jednostka korzysta lub korzystała w latach 2018-2019 z usług firm zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji (np. dostosowania do RODO, audytów teleinformatycznych, wdrożenia systemów ISO 27001, szkoleń pracowniczych tp.), a jeżeli tak to proszę o podanie:

a)dat obowiązywania umowy

b)wysokości wynagrodzenia

c)przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej

 

3. Proszę o podanie kodu TERYT Państwa gminy.

- wniosek

- odpowiedź

- umowa

7.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wskazania:

1)wysokośc wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę; z uwzględnieniem: stanowisko, ze wskazaniem czy zatrudnienie nastąpiło na podstawie konkursu (kiedy konkurs był zorganizowany, kiedy rozstrzygnięty), kwota wynagrodzenia brutto, kwota dodatków brutto, zawartych w kwocie wynagrodzenia brutto;

2)wysokośc wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czas trwania umowy

3)wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czas trwania umowy;

4)wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku dla osób świadczących usługi na rzecz zobowiązanego do udostępnienia informacji na podstawie umów innych niż wskazane w pkt. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem: zakres wykonanych usług, kwota wynagrodzenia brutto, czas trwania umowy.

 wniosek
 8

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Udostępnienie kopii(scanu) faktury lub faktur za zakup koszy oraz produktów do nich dla sołtysów, które były im wręczane na spotkaniu w dniu 14.01.2019r.

Na pozostałą część wniosku o udostępnienie informacji publicznej odpowiedzi według kompetencji udzieli Szkoła Podstawowa w Janczewie.

 wniosek
 9

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Udostępnienie sprawozdań OS-3, OS-5, M-06, RRW-2

 wniosek

odpowiedź

 10

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Dot. informacji kontaktowej do Gminnej Spółki Wodnej

 wniosek

odpowiedź

 11

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Dot. podania wysokości środków w budżecie przeznaczonych na:

- opracowanie programu  ochrony środowiska

- opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu wraz  inwentaryzacją

- opracowanie aktualizacji ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami

- opracowanie innych planów strategicznych w 2019 r.

 wniosek

odpowiedź

 12

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Jaka firma obsługiwała Gminę Santok w zakresie usuwania azbestu w 2018 r. i w jakich stawkach?

 wniosek i odpowiedź
 13

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Ankieta dot. usuwania azbestu w 2018 r.

 wniosek

odpowiedź

 14 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Udostępnienie sprawozdań OS-3, OS-5, M-06, RRW-2 za rok 2018

 wniosek

odpowiedź

 15

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dot. nabycia przez Gminę nieruchomości pod infrastrukturę drogową

 wniosek i odpowiedź
 16 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dot. nakładów poniesionych w zakresie zakupu nowych nasadzeń drzew oraz związanych z kosztami ich pielęgnacji - podlewania w roku 2018

wniosek

odpowiedź

 17

Udostępnienie  informacji publicznej obejmującej:
• Liczbę posiadanych komputerów i serwerów
• Czy mają Państwo budżet przeznaczony na bezpieczeństwo elektroniczne na ten rok? Jaka to
kwota i jaki stanowi to udział procentowy w planowanych wydatkach?
• Czy mieli Państwo incydenty związane z bezpieczeństwem (włamanie do poczty elektronicznej,
blokada komputerów, ransomware, phishing)?
• Czy posiadają Państwo własny serwer / bramę poczty elektronicznej?
• W jaki sposób zabezpieczają Państwo pocztę elektroniczną (oprogramowanie antywirusowe,
firewall, usługa zewnętrzna itp.)
• Czy posiadają Państwo dedykowane zasoby własne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i
jego bezpieczeństwa czy też korzystają Państwo z usług firmy zewnętrznej?
• Czy korzystają Państwo z usług chmurowych lub zamierzają skorzystać?

 pobierz
 18

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący udzielenia informacji:

Czy pomiędzy Gminą Santok, a jakimkolwiek inwestorem zawarte są umowy, porozumienia, w tym także umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, które są aktualnie obowiązujące, na podstawie których Gmina zwolniła inwestora z jakichkolwiek opłat, np. z opłaty adiacenckiej za wybudowanie odcinków sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 pobierz
 19Czy podmiot prowadzi BIP i pod jakim adresem internetowym?
Z usług jakiego dostawcy BIP podmiot korzysta. Czy jest to www.nbip.pl lub www.bip.edu.pl czy inny (podać jaki)?
Jakie są umowne okresy świadczenia tej usługi. Jaka jest wartość umów brutto w poszczególnych okresach?
Proszę podać liczbę informacji publicznych opublikowanych w BIP w roku 2018
Proszę podać liczbę wniosków o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu,  liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz wnioskowaną informacją, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji, liczbę wniosków na które nie udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku wnioskami o informację publiczną. Jeśli sąd określił, że podmiot pozostawał w bezczynności podać ile razy to określił i w poszczególnych latach (rok wyroku i rok przedmiotowego wniosku). Dane odrębnie za rok 2017, 2018 oraz 2019.  
Informację czy instytucja planuje zmianę obecnego dostawcy BIP?
Jakie elementy przy zmianie dostawcy BIP są dla instytucji najważniejsze?
Czy w ostatnich trzech latach pracownicy podmiotu uzupełniali wiedzę podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków o informację publiczną?   
Jeśli tak to kto był dostawcą szkoleń (www.instytutOS.pl, www.nbip.pl czy inny (jaki?)),
Proszę podać ilu pracowników przeszkolono i jaki był koszt brutto szkolenia za pracownika oraz łącznie, a także czy były to szkolenia zamknięte czy otwarte, stacjonarne(w siedzibie czy wyjazdowe), zdalne (stacjonarne czy telekonferencja)
 pobierz
 20

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący udzielenia informacji:

Protestów dotyczących funkcjonowania lub planowanej budowy ferm norek, chlewni oraz kurników i jakichkolwiek przedsięwzięć, które stanowią chów lub hodowlę zwierząt w latach 2009 - 2019.

 wniosek

odpowiedź

 21

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący udzielenia informacji:

1. Dane bezosobowe o zameldowanych - ilość osób zameldowanych pod konkretnym adresem;

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji celu publicznego (powstałe po 30.07.2018r.);

3. Formy ochrony przyrody (uchwalone po 30.07.2018r.);

4. Adresy obiektów zbiorowego zakwaterowania wraz z ilością miejsc noclegowych w każdym z nich (jeśli uległy zmianie po 30.07.2018r.)

 wniosek
 22 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat nabycia przez Gminę nieruchomości przeznaczonych na cele komunikacyjne (drogi, chodniki, ściezki rowerowe itp.) wniosek i odpowiedź
 23 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat odszkodowań z tyt. utraty wartości gruntu/nieruchomości/zdrowia w związku z budową instalacji telekomunikacyjnych. wniosek i odpowiedź
 24Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działań Gminy w zakresie edukacji mieszkańców w zakresie bezpieczniejszego korzystania z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne

 wniosek

odpowiedź

25 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat wydanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego dla stacji bazowych telefonii komórkowych

 wniosek

odpowiedź

 26 Wniosek o udostępnienie informacji publcznej na temat przyjmowania zgłoszeń dot. spalania odpadów. wniosek i odpowiedź
27 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 wniosek

odpowiedź

28 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 115/10

 wniosek

odpowiedź

 29 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wniosek i odpowiedź
 30 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stada krów wniosek i odpowiedź
 31 Wniosek dot. zabezpieczenia środków w bidżecie 2020 na aktualizację Programu Ochrony Środowiska itp.

 Wniosek

Odpowiedź

 32 Wniosek dot eksploatacji urządzeń badających jakość powietrza

 Wniosek

Odpowiedź

 33 Wniosek dotyczący stada bydła w Lipkach Wielkich

 Wniosek

Odpowiedź

 34 Wniosek dotyczący usuwania azbestu w 2019r.

Wniosek

Odpowiedź

   2020
 1 Wniosek:
1. Czy Państwa jednostka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, a jeżeli tak to proszę o podanie:
a) daty zakończenia obowiązywania umowy;
b) wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi miesięcznie
c) przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej
d) imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych
2. Czy Państwa jednostka korzysta lub korzystała w latach 2018-2019 z usług firm zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji (np. dostosowania do RODO, audytów teleinformatycznych, wdrożenia systemów ISO 27001, szkoleń pracowniczych tp.), a jeżeli tak to proszę o podanie:
a) dat obowiązywania umowy
b) wysokości wynagrodzenia
c) przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej
3. Proszę o podanie kodu TERYT Państwa gminy.
Odpowiedź
Umowa_2018
Umowa_2019
Umowa_2020
 2

 Wniosek:

 1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu
  (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych
  zwierząt?
 2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu
  (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym
  zwierzętom?
 3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w
  2019 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
 4. jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
  (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
 5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o
  zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.

 Wniosek

Odpowiedź na wniosek

Umowa 1

Umowa 2

Umowa 3

3

 Wniosek dotyczący:

- udostępniania protokołu w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej przez Wójta Gminy Santok w gospodarstwie rolnym

 

 Wniosek

Odpowiedź

 4 Wniosek dot. nabytych przez Gminę Santok w drodze umowy sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę drogową Wniosek i odpowiedź
 5

 Wniosek dotyczący:

1. Wskazania wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych

2. Wskazania wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.

3. Wskazania obecnie toczących się postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.

4. Wskazania gruntów będących własnością Gminy Santok znajdujących sie w pobliżu linii lub stacji transformatorowych średniego napięcia.

5. Udzielenia informacji czy na terenie gminy uchwalono MPZP lub czy Gmina jest w trakcie sporządzania studium na podstawie których można loklizować instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 100kW.

 Wniosek

Odpowiedź

 6.

Wniosek dotyczący:

1. Wydanych decyzji oraz obecnie prowadzonych postępowań administracyjnych dot. decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy w zakresie oze (m.in. farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, biogazownie) ze wskazaniem obrębu oraz mocy każdej inwestycji, w zakresie czasowym od 2000 r.

2. Obowiązujących na terenie Gminy mpzp.

 wniosek

odpowiedź

 7. Wniosek dotyczący liczby zarejestrowanych zgonów. wniosek i odpowiedź
 8. Wniosek dotyczący przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej.

 wniosek i odpowiedź

 9. Wniosek dotyczący zapisów w studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwestii sieci elektroenergetycznych i pasów linii technologicznych

 wniosek

termin załatwienia sprawy

odpowiedź

 10. Wniosek dotyczący właściciela i statusu nieruchomości w Janczewie wniosek i odpowiedź
 11. Wniosek dotyczący inwestycji budowy wodociągu w miejscowości Goszczanowo

 Wniosek

odpowiedź

 12. wniosek dotyczący wydanych i prowadzonych postępowań w sprawi decyzji o warunkach zabudowy na farmy fotowotaiczne i turbiny wiatrowe

 wniosek

odpowiedź

 13. wniosek dotyczy udostępnienia danych na temat liczby zgonów wniosek i odpowiedź
 14. Wniosek dotyczy udostępnienia informacji w zakresie sporządzania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.

wniosek

odpowiedź

 15 Wniosek dotyczy udostępnienia informacji zawartych w sprawozdaniach OS-3, OS-5, M-06, RRW-2

 Wniosek

odpowiedź

 16 Wniosek dotyczy usostępnienia informacji na temat działki o nr ewid. 66, obręb 0001 Wawrów, gmina Santok, województwo lubuskie.

Wniosek

Odpowiedź

 17 Wniosek dotyczy Inspektora Danych Osobowych

 Wniosek

Odpowiedź

 18 Wniosek dotyczy WCAG 2.1

  Wniosek

 Odpowiedź

 19 Wniosek dotyczy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych

 Wniosek

Odpowiedź

 20 Dotyczy liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 wniosek i odpowiedź

 21 Dotyczy liczby mieszkańców oraz liczby wyborców

 wniosek

odpowiedź

 22 Wniosek dot. numeracji porządkowej nieruchomości w Janczewie wniosek i odpowiedź
 23Wniosek dot. realizacji Funduszu Sołeckiego za lata 2018, 2019 w sołectwie Wawrów.

 wniosek

1.odpowiedź

2. odpowiedź

 24Wniosek dot. realizacji zadania w obszarze zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi, a także użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność Gminy

 wniosek

odpowiedź

 25Wniosek o udzielenie infromacji publicznej dotyczący wydatków poniesionych przez gminę na zakup maseczek i przyłbic. wniosek
 26 dot. ograniczeń działania placówek handlowych

 wniosek

odpowiedź

 27dot. zamieszczanych zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp

 wniosek

odpowiedź

 28 dot. zamieszczanych zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp

 wniosek

odpowiedź

 29 dotyczy udzielenia informacji w zakresie posiadanych dokumentów planistycznych z przeznaczeniem terenów na farmy fotowoltaiczne i wiatrowe

 wniosek

odpowiedź

 30Wniosek dotyczy listy przedsiębiorców posiadajacych aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Santok.

 wniosek

odpowiedź

 31 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie Budżetu Gminy Santok na rok 2021 oraz projektu skate parku w Janczewie.

wniosek

odpowiedź

plan sytuacyjny

 32. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stada krów przebywających w Lipkach Wielkich. wniosek i odpowiedź
 33. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. terenów pod rafmy fotowoltaiczne. wniosek i odpowiedź
 34 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. procedur postępowania dot. wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt

 wniosek

odpowiedź

   2021
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opinii dobrostanu stada bydła w Lipkach Wielkich

 wniosek

odpowiedź

 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. usuwania azbestu w roku 2020

 wniosek

odpowiedź

 3.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy oczyszczalni ścieków

 wniosek

odpowiedź

 4. Wniosek o udostępnienie informacji dot. nabycia go gminnego zasobu nieruchomości, działek przeznaczonych na cele komunikacyjne wniosek i odpowiedź
 5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków związanych z fotowoltaiką, pompami ciepła oraz remontami dachów.

 wniosek

odpowiedź

 6.Wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. wskazania wysokości wynagrodzenia dla biegłego, kóry sporządził opinii w sprawie dobrostanu stada bydła w Lipkach Wielkich wniosek i odpowiedź
 7. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywnie

 wniosek i odpowiedź

umowa

 8.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opłat za odprowadzanie wód opadowych wniosek i odpowiedź
 9 Wniosek o udostepnieni informacji publicznej - zabytki w Gminie Santok

 wniosek

odpowiedź

 10.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeglądu aglomeracji wniosek i odpowiedź
 11 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie eliminacji glikosatu z żywności wniosek i odpowiedź
 12 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. w zakresie planowanych dostaw, montażu i/lub budowy toalety publicznej

 wniosek

odpowiedź

 13. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nabycia przez Gminę Santok w drodze umowy sprzedazy nieruchomości pod infrastrukturę drogową. wniosek i odpowiedź
 14.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie przedsięwzięć związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, dla których zostały wydane (po 2016r) lub są obecnie procedowane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach ilub decyzje o warunkach zabudowy

wniosek

odpowiedź

15.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wydanuych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegających na realizacji odnawialnych źródeł energii projektowanych w gminie Santok, wydanych od roku 2015 do dnia 11.06.2021 r.

Wniosek

Odpwiedź

Decyzja 2017_1

Decyzja 2018_10

Decyzja 2019_1

Decyzja 2019_11

Decyzja2019_13

Decyzja 2019_15

Decyzja 2019_2

Decyzja 2019_21

Decyzja 2020_1

Decyzja 2020_11

Decyzja 2020_12

Decyzja 2020_13

Decyzja 2020_3

Decyzja 2020_5

Decyzja 2021_2

Decyzja 2021_3

Decyzja 2021_4

Decyzja 2021_5

Decyzja 2021_6

Decyzje wz

16.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargów na dzierżawę/najem  nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną

Wniosek i odpowiedź

 17.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargów na dzierżawę/najem nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną Wniosek i odpowiedź
18.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rozbudowy kanalizacji sanitranej w miejscowosci Janczewo

Wniosek, odpowiedź

 19. dot. ograniczeń w zakresie zamykania/otwierania placówek handlowych wniosek i odpowiedź
 20. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. przeprowadzenia loterii promocyjnej lub konkursu, w szczególny sposób mających zachęcać do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. wniosek i odpowiedź
 21. Wniosek o udostepnienie informacji publinczej dot. stanu zatrudnienia wniosek i odpowiedź
 22. Wniosek o udotępnienie informacji publinczej dot. Białej Księgi Szczepień wniosek i odpowiedź
 23. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej nt. Zespołów Zarządzania Kryzysowego wniosek i odpowiedź
 24. Wniosek o udostępnienie liczby zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów w 2020 r. wniosek i odpowiedź
 25. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działki niezabudowanej 195/13, 195/8 w m. Janczewo

 wniosek

odpowiedź

 26. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwaloncch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zakazujących zabudowy oraz wypłacanych z tego tytułu odszkodowań

 wniosek

odpowiedź

 27 Wniosek dot. wydania decyzji środowiskowych oraz o warunkach zabudowy związanych z instalacjami fotowoltaicznymi w latach 2020 - 2021

 Wniosek

odpowiedź

 28 Wniosek dot.: Przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janczewie

 Wniosek

odpowiedź

 29 Wniosek dot. nieruchomości nabytych do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele komunikacyjne

 Wniosek

Odpowiedź

   2022
 1 Wniosek dot. wykonania pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz przeglądów okresowych dróg i obiektów inżynierskich

 wniosek

odpowiedź

 2Wniosek dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2021

 wniosek

odpowiedź

 3 Wniosek dot. konsultacji w sprawie gospodarki leśnej w Lasach Państwowych

 wniosek

Odpowiedź

 4 Wniosek dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonych postępowaniach, uchwalonych i procedowanych miesjcowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przstrzennego dla inwestycji związanych z oze w latach 2014-2022

 wniosek

odpowiedź

 5. Wniosek dot. prowadzonych obecnie postępowań administracyjnych i wydanych decyzjach o warunkach zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych w latach 2017-2022

 wniosek

odpowiedź

 6. Wniosek z zakresu zmiany imion i nazwisk

 wniosek

odpowiedź

 7.Wniosek dot. liczby ludności

wniosek

odpowiedź

 8."Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja"

wniosek

odpowiedź

9.Dot. liczby osób w miejscowościach Czechów i Wawrów

wniosek 

i odpowiedź

10.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie kąpielisk

wniosek

odpowiedź

11.Dot. przeprowadzonych postępowań przetargowych i realizowanych zamówień publicznych w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

wniosek

odpowiedź

12. Dotyczy diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina

wniosek 

odpowiedź

13 Dotyczy sieci telefonii komórkowej

wniosek

odpowiedź

14 Dotyczy świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych

wniosek oraz odpowiedź

umowa

15Dotyczy uchwały krajobrazowej 

wniosek 

odpowiedź

16Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Santokwniosek oraz wezwanie
17Ilość mieszkańców wg miejscowościwniosek oraz odpowiedź
18dot. wykorzystania danych przestrzennych pochodzących z pułapu lotniczego lub satelitarnego

Wniosek

Odpowiedź

19dot. analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacjiwniosek oraz odpowiedź
20dot. kąpieliskwniosek i odpowiedź
21dot. nabywania nieruchomości na cele komunikacyjnewniosek i odpowiedź
22dot. postępowań środowiskowych oraz warunków zabudowy dla OZE

wniosek

odpowiedź

23dot. zbiorów danych przestrzennych

wniosek 

odpowiedź

24dot. środków w budżecie na POŚ

wniosek

odpowiedź

 2023 
1dot. planowanych inwestycjiwniosek i odpowiedź
2dot. podjęcia uchwały n/t sytuowania obiektów małej architektury

wniosek

odpowiedź

3dot. postępowań środowiskowych oraz warunków zabudowy dla OZE

wniosek 

odpowiedź

4dot. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, RODO, audyt KRI

wniosek
odpowiedź
umowa

5

dot. udostępnienia umów zawartych z OSP

wniosek
odpowiedź
umowa

6dot. stanu ludności i ulic na dzień 31.12.2022wniosek
odpowiedź
7dot. azbestuwniosek i odpowiedź
8dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy w m. Nowe Polichno

wniosek

odpowiedź

9dot. inwestycji

wniosek str. 1

wniosek str. 2 

wniosek str. 3

odpowiedź str. 1

odpowiedź str. 2

10dot. ewidencji oraz przeglądów dróg i obiektów inżynierskichwniosek i odpowiedź
11dot. sesji zdalnychwniosek
odpowiedź
12dot. IOD, usług informatycznych, audytów, uchwał strategicznychpytania odpowiedzi
13dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

wniosek

odpowiedź

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Metryka

sporządzono
2020-03-25 przez Marciniak Magdalena
udostępniono
2025-03-25 00:00 przez Mrozowska Klaudia
zmodyfikowano
2023-03-22 11:11 przez Mrozowska Klaudia
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3323
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.