Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2020, bieżące, menu 1441 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2020

ROK 2020

1. Uchwała Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

2. Uchwała Nr XIX/175/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

3. Uchwała Nr XIX/176/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

4. Uchwała Nr XIX/177/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

5. Uchwała Nr XIX/178/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

6. Uchwała Nr XIX/179/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

7. Uchwała Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

8. Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

9. Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

10. Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

11. Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

12. Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

13. Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

14. Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

15. Uchwała Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

16. Uchwała Nr XIX/189/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

17. Uchwała Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy Santok oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom komisji.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

18. Uchwała Nr XIX/191/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2019/2020 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjnowychowawczego- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

19. Uchwała Nr XX/192/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty, o których mowa
w art. 70a ust. 3 a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz ustalenia
formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2020
roku - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 


20. Uchwała Nr XX/193/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam,
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania lub ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


21. Uchwała Nr XX/194/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


22. Uchwała Nr XX/195/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


23. Uchwała Nr XX/196/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


24. Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2020 –
2024 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


25. Uchwała Nr XX/198/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Santok na rok 2020 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


26. Uchwała Nr XX/199/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w przedmiocie zmiany
Uchwały Nr XII/106/2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowej - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


27. Uchwała Nr XX/200/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę gruntów położonych w miejscowości Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


28. Uchwała Nr XX/201/2020 Rady Gminy Santok z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody
budżetu Gminy Santok za pomocą innego instrumentu płatniczego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

29.Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nadania imieniaSzkole Podstawowej w Wawrowie- pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

30. Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie upoważnieniaKierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań i wydawaniadecyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterzesocjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

31.Uchwała Nr XXI/204/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie utworzeniajednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Zakład Usług Komunalnych”oraz nadania jej statutu  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

32.Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogido kategorii dróg gminnych  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

33.Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogido kategorii dróg gminnych  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

34.Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi dokategorii dróg gminnych  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

35.Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Województwu Lubuskiemu  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

36.Uchwała Nr XXI/209/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgodyna sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipki Małe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

37.Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybuudzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnejz budżetu Gminy Santok na budowę stacji uzdatniania wody wraz ze studnią wierconą  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

38.Uchwała Nr XXI/211/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

39.Uchwała Nr XXI/212/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

40.Uchwała Nr XXI/213/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

41.Uchwała Nr XXI/214/2020 Rady Gminy Santok z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę RadyGminy Santok nr XXI/159/16 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego ZespołuOświaty w Santok na Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutu  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

42.Uchwała Nr XXII/215/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

43..Uchwała Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

44.Uchwała Nr XXII/217/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2020 r. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

45.Uchwała Nr XXII/218/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie „Programuusuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2020 – 2032 -aktualizacja”  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

46.Uchwała Nr XXII/219/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

47.Uchwała Nr XXII/220/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2020.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

48. Uchwała Nr XXIII/221/2020 Rady Gminy Santok z dnia 31 sierpnia 2020r.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2020/2021 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

49. Uchwała Nr XXIII/222/2020 Rady Gminy Santok z dnia 31 sierpnia 2020r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

50. Uchwała Nr XXIII/223/2020 Rady Gminy Santok z dnia 31 sierpnia 2020r.w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

51. Uchwała Nr XXIII/224/2020 Rady Gminy Santok z dnia 31 sierpnia 2020r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2020 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

52. Uchwała Nr XXIII/225/2020 Rady Gminy Santok z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

 53. Uchwała Nr XXIV/226/2020 Rady Gminy Santok z dnia 14 paździenika 2020  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

54. Uchwała Nr XXV/227/2020 Rady Gminy Santok z dnia 10 listopada 2020  w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowychwarunków jego funkcjonowaniana terenie Gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

55. Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Gminy Santok z dnia 10 listopada 2020  w sprawie w sprawie nawiązaniapartnerskich stosunków pomiędzy Gminą Santok a Gminą Rüdersdorf bei Berlin w RepubliceFederalnej Niemiec  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

56. Uchwała Nr XXXV/229/2020 Rady Gminy Santok z dnia 10 listopada 2020  w sprawie w sprawie sprzedażynieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Janczewo - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

57. Uchwała Nr XXV/230/2020 Rady Gminy Santok z dnia 10 listopada 2020  w sprawie w sprawie sprzedażylokalu mieszkalnego w miejscowości Czechów - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

58. Uchwała Nr XXV/231/2020 Rady Gminy Santok z dnia 10 listopada 2020  w sprawie w sprawie wyrażeniawoli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego nadofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszychw pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

59. Uchwała Nr XXV/232/2020 Rady Gminy Santok z dnia 10 listopada 2020  w sprawie miany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2020 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

60. Uchwała Nr XXV/233/2020 Rady Gminy Santok z dnia 10 listopada 2020  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz 

61. Uchwała Nr XXVI/234/2020 Rady Gminy Santok z dnia 10 listopada 2020  w sprawie w sprawie udzieleniapomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

62. Uchwała Nr XXVI/235/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

63. Uchwała Nr XXVI/236/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

64. Uchwała Nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

65. Uchwała Nr XXVI/238/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Mariny Santok oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnieńw zakresie ustalania cen i opłat za wypożyczaniesprzętu wodnego oraz wynajmu domków wypoczynkowych znajdującychsię na terenie mariny  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

66. Uchwała Nr XXVI/239/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w miejscowościach: Stare Polichno, Santok, Wawrów i Janczewo - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

67. Uchwała Nr XXVI/240/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie uchylenia uchwałydotyczącej ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości Gminy Santok  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

68. Uchwała Nr XXVI/241/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawieprzyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Santok na lata 2021-2025  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

69. Uchwała Nr XXVI/242/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  zmieniająca Uchwałę nr XVI/146/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określeniaszczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze,wyłączeniem specjalistycznych usługopiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również trybu ich pobierania  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

70. Uchwała Nr XXVI/243/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

71. Uchwała Nr XXVI/244/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

72. Uchwała Nr XXVI/245/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

73. Uchwała Nr XXVI/246/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020  w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich - pobierz, wyniki głosowania - pobierz


74. Uchwała Nr XXVII/247/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - pobierz

75. Uchwała Nr XXVII/248/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie uchwaleniaGminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Santok na lata 2021-2025- pobierz, wyniki głosowania - pobierz, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - pobierz

76. Uchwała Nr XXVII/249/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania orazrozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na tereniegminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

77. Uchwała Nr XXVII/250/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie  określeniarodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok oraz warunków i sposobu ichprzyznawania - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

78. Uchwała Nr XXVII/251/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

79. Uchwała Nr XXVII/252/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wawrów - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

80. Uchwała Nr XXVII/253/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

81. Uchwała Nr XXVII/254/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Małe - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

82. Uchwała Nr XXVII/255/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Janczewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

83. Uchwała Nr XXVII/256/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

84. Uchwała Nr XXVII/257/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia położenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

85. Uchwała Nr XXVII/258/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów”- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

86. Uchwała Nr XXVII/259/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

87. Uchwała Nr XXVII/260/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

88. Uchwała Nr XXVII/261/2020 Rady Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2020  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

89. Uchwała Nr XXVIII/262/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

90. Uchwała Nr XXVIII/263/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2021 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

91. Uchwała Nr XXVIII/264/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2021- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

92. Uchwała Nr XXVIII/265/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2021- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

93. Uchwała Nr XXVIII/266/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2021r. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

94. Uchwała Nr XXVIII/267/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

95. Uchwała Nr XXVIII/268/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 2021 rok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

96. Uchwała Nr XXVIII/269/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Santok w miejscowości Płomykowo - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

97. Uchwała Nr XXVIII/270/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

98. Uchwała Nr XXVIII/271/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2021 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

99. Uchwała Nr XXVIII/272/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2021-2038- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

100. Uchwała Nr XXVIII/273/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

101. Uchwała Nr XXVIII/274/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie Janczewo i Gralewo na okres powyżej 3 lat - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

102. Uchwała Nr XXVIII/275/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr XXVII/257/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia położenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

Metryka

sporządzono
2020-01-23 przez
udostępniono
2020-01-23 00:00 przez Krystosik Joanna
zmodyfikowano
2022-10-27 11:51 przez Krystosik Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2067
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.