Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Santok Uchwały Rady Gminy ROK 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2019, bieżące, menu 1407 - BIP - Urząd Gminy Santok”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2019

ROK 2019

1. UCHWAŁA NR V/40/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2019r - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

2. UCHWAŁA NR V/41/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

3. UCHWAŁA NR V/42/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

4. UCHWAŁA NR V/43/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

5. UCHWAŁA NR V/44/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

6. UCHWAŁA NR V/45/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

7.UCHWAŁA NR V/46/2019
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

8.UCHWAŁA NR V/47/2019
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

9.UCHWAŁA NR V/48/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

10.UCHWAŁA NR V/49/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

11.UCHWAŁA NR V/50/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

12.UCHWAŁA NR VI/51/2019
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lipki Wielkie – dz. nr 223/8.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

13.UCHWAŁA NR VI/52/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz           

14.UCHWAŁA NR VI/53/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

15.UCHWAŁA NR VI/54/2019
w sprawie uchylenia uchwał  dotyczących ustalenia cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

16.UCHWAŁA NR VI/55/2019
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2019.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

17.UCHWAŁA NR VI/56/2019
w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Santoku.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

18.UCHWAŁA NR VI/57/2019
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie  oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok  w 2019 roku.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

19.UCHWAŁA NR VI/58/2019
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 185.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

20.UCHWAŁA NR VI/59/2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

21.UCHWAŁA NR VI/60/2019
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233.  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

22.UCHWAŁA NR VI/61/2019
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom komisji. - pobierz, wyniki głosowania - pobierz          

23.UCHWAŁA NR VI/62/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz          

24.UCHWAŁA NR VI/63/2019
w sprawie zmiany WPF Gminy Santok na lata 2019-2035  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz         

25.UCHWAŁA NR VII/64/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

26.UCHWAŁA NR VII/65/2019
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów – dz. nr 155/3  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

27.UCHWAŁA NR VII/66/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. Santok  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

28.UCHWAŁA NR VII/67/2019
w sprawie określenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w miejscowości Janczewo  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

29.UCHWAŁA NR VII/68/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

30.UCHWAŁA NR VII/69/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

31.UCHWAŁA NR VII/70/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

32.UCHWAŁA NR VII/71/2019
w sprawie zmiany WPF Gminy Santok na lata 2019-2035  - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

33.UCHWAŁA NR VII/72/2019
w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Santok- pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

34.UCHWAŁA NR VII/73/2019
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - pobierz
wyniki głosowania - pobierz  

35.UCHWAŁA NR VIII/74/2019
w sprawie  powołania członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej - pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

36.UCHWAŁA NR VIII/75/2019
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezesa i diety dla członków Zarządu Fundacji Ochrony Przyrody i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

37.UCHWAŁA NR VIII/76/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

38. UCHWAŁA NR VIII/77/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

39.UCHWAŁA NR VIII/78/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

40.UCHWAŁA NR VIII/79/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

41.UCHWAŁA NR VIII/80/2019
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

42. UCHWAŁA NR VIII/81/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 78 i 89, obr. Janczewo, stanowiących własność gminy Santok służebnością drogową- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

43.UCHWAŁA NR VIII/82/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 66, obr. Janczewo, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

44.UCHWAŁA NR VIII/83/2019
w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 208, obr. Czechów, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

45.UCHWAŁA NR VIII/84/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

46. UCHWAŁA NR VIII/85/2019
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

47.UCHWAŁA NR VIII/86/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Santok w rejonie ul. Zielonej w miejscowości Stare Polichno, w rejonie drogi wojewódzkiej  nr 158 w miejscowości Santok i Wawrów oraz w rejonie drogi powiatowej nr 1045F w miejscowości Janczewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

48.UCHWAŁA NR VIII/87/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

49.UCHWAŁA NR VIII/88/2019
w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

50. UCHWAŁA NR VIII/89/2019
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

51. UCHWAŁA NR IX/90/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Santok wotum zaufania.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

52.UCHWAŁA NR IX/91/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

53.UCHWAŁA NR IX/92/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

54.UCHWAŁA NR IX/93/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

55. UCHWAŁA NR IX/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

56.UCHWAŁA NR X/95/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

57.UCHWAŁA NR X/96/2019 w sprawie obciążenia nieruchomości dz. nr 263, obr. Stare Polichno, stanowiącej własność gminy Santok służebnością drogową- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

58.UCHWAŁA NR X/97/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

59. UCHWAŁA NR X/98/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

60.UCHWAŁA NR X/99/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

61.UCHWAŁA NR X/100/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

62.UCHWAŁA NR X/101/2019 w sprawie ustalenia diet Radnych- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

63. UCHWAŁA NR X/102/2019 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2019-2032 – aktualizacja”- pobierz, wyniki głosowania - pobierz.

64. UCHWAŁA NR XI/103/2019 w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ściekówpobierz, wyniki głosowania - pobierz

65. UCHWAŁA NR XII/104/2019 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 619/4, obr. Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

66. UCHWAŁA NR XII/105/2019 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 203/122, obr. Wawrówpobierz, wyniki głosowania - pobierz

67. UCHWAŁA NR XII/106/2019 w sprawie  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipki Małe oraz ustanowienie służebności drogowejpobierz, wyniki głosowania - pobierz

68. UCHWAŁA NR XII/107/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Santok pobierz, wyniki głosowania - pobierz

69. UCHWAŁA NR XII/108/2019 w sprawie  wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmupobierz, wyniki głosowania - pobierz

70. UCHWAŁA NR XII/109/2019 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawypobierz, wyniki głosowania - pobierz

71. UCHWAŁA NR XII/110/2019 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawypobierz, wyniki głosowania - pobierz

72. UCHWAŁA NR XII/111/2019 w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok, od dnia 1 września 2019 rokupobierz, wyniki głosowania - pobierz, obwieszczenie Wojewody Lubuskiego - pobierz

73. UCHWAŁA NR XII/112/2019 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów na terenie gminy Santok oraz wyrażeniu zgody na zawarcie przez Gminę Santok (jako organizatora publicznego transportu zbiorowego) umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wyznaczenie linii komunikacyjnejpobierz, wyniki głosowania - pobierz

74. UCHWAŁA NR XII/113/2019 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia wysokości diet przysługujących członkom komisjipobierz, wyniki głosowania - pobierz

75. UCHWAŁA NR XII/114/2019 w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadnąpobierz, wyniki głosowania - pobierz

76. UCHWAŁA NR XII/115/2019 w sprawie  uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadnąpobierz, wyniki głosowania - pobierz

77. UCHWAŁA NR XII/116/2019 w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadnąpobierz, wyniki głosowania - pobierz

 

78. UCHWAŁA NR XIII/117/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemupobierz, wyniki głosowania - pobierz

 

79. UCHWAŁA NR XIII/118/2019 w sprawie ustalenia cennika biletów na linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego na trasie z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów na terenie gminy Santokpobierz, wyniki głosowania - pobierz

80. UCHWAŁA NR XIII/119/2019 w sprawie  przekazania zarządzeniapobierz, wyniki głosowania - pobierz

81. UCHWAŁA NR XIII/120/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnikówpobierz, wyniki głosowania - pobierz

82. UCHWAŁA NR XIII/121/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji
o kandydatach na ławników
pobierz, wyniki głosowania - pobierz

83. UCHWAŁA NR XIV/122/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

84. UCHWAŁA NR XIV/123/2019 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku
ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

85. UCHWAŁA NR XIV/124/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
na czas nieokreślony - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

86. UCHWAŁA NR XIV/125/2019 w sprawie sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

87. UCHWAŁA NR XIV/126/2019 w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok oraz zasad i trybu jego nadawania- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

88. UCHWAŁA NR XIV/127/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

89. UCHWAŁA NR XIV/128/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

90. UCHWAŁA NR XIV/129/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

91. UCHWAŁA NR XIV/130/2019 w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

92. UCHWAŁA NR XV/131/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie ewidencyjnym Wawrów w rejonie ulicy Osiedle Bermudy  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

93. UCHWAŁA NR XV/132/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 126 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

94. UCHWAŁA NR XV/133/2019 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspieranie Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Santok" oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach w/w programu uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Santok bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, form i zakresu pomocy przyznawanej w ramach programu, jak również trybu postępowania w tych sprawach - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

95. UCHWAŁA NR XV/134/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Santok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

96. UCHWAŁA NR XV/135/2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

97. UCHWAŁA NR XV/136/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

98. UCHWAŁA NR XV/137/2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Społecznych
i Oświatowych - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

99. UCHWAŁA NR XV/138/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych i Oświatowych- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

100. UCHWAŁA NR XV/139/2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

101. UCHWAŁA NR XV/140/2019 w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Santok roku 2020 „Rokiem Pamięci Kresowiaków”.- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

102. UCHWAŁA NR XV/141/2019 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wawrowie za bezzasadną- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

103. UCHWAŁA NR XV/142/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

104. UCHWAŁA NR XV/143/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

105. UCHWAŁA NR XV/144/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

106. UCHWAŁA NR XVI/145/2019 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznejpobierz, wyniki głosowania - pobierz

107. UCHWAŁA NR XVI/146/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

108. UCHWAŁA NR XVI/147/2019 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr XXI/159/16 z dnia 16.06.2016r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku na Centrum Usług Wspólnych w Santoku oraz nadania nowego statutupobierz, wyniki głosowania - pobierz

109. UCHWAŁA NR XVI/148/2019 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santokpobierz, wyniki głosowania - pobierz

110. UCHWAŁA NR XVI/149/2019 w sprawie  przystąpienia Gminy Santok do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” pobierz, wyniki głosowania - pobierz

111. UCHWAŁA NR XVI/150/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela pobierz, wyniki głosowania - pobierz

112. UCHWAŁA NR XVI/151/2019 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wyspy spowalniającej ruch oraz przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Wawrów” - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

113. UCHWAŁA NR XVI/152/2019 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2023 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

114. UCHWAŁA NR XVI/153/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2020 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

115. UCHWAŁA NR XVI/154/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok. pobierz, wyniki głosowania - pobierz

116. UCHWAŁA NR XVI/155/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

117. UCHWAŁA NR XVI/156/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemupobierz, wyniki głosowania - pobierz

118. UCHWAŁA NR XVI/157/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

119. UCHWAŁA NR XVI/158/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038- pobierz, wyniki głosowania - pobierz

120. UCHWAŁA NR XVII/159/2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

121. UCHWAŁA NR XVII/160/2019 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

122. UCHWAŁA NR XVII/161/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2019/2020 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjnowychowawczego - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

123. UCHWAŁA NR XVII/162/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

124. UCHWAŁA NR XVII/163/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani
na 2020 rok
pobierz, wyniki głosowania - pobierz

125. UCHWAŁA NR XVII/164/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. Santok  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

126. UCHWAŁA NR XVII/165/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

127. UCHWAŁA NR XVII/166/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

128. UCHWAŁA NR XVII/167/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019 - pobierz , wyniki głosowania - pobierz

129. UCHWAŁA NR XVIII/168/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020pobierz, wyniki głosowania - pobierz

130. UCHWAŁA NR XVIII/169/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2020 pobierz, wyniki głosowania - pobierz

131. UCHWAŁA NR XVIII/170/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2020 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

132. UCHWAŁA NR XVIII/171/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2020pobierz, wyniki głosowania - pobierz

133. UCHWAŁA NR XVIII/172/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2020r.  - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

134. UCHWAŁA NR XVIII/173/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019 - pobierz, wyniki głosowania - pobierz

 

 

Metryka

sporządzono
2019-02-12 przez
udostępniono
2019-02-12 00:00 przez Krystosik Joanna
zmodyfikowano
2022-09-28 11:35 przez Krystosik Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2514
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.